Czy można uznać wpisanie stawki 68 zł za cenę jednostkową, zamiast 680 zł zgodnie z ofertą wykonawcy złożoną na inną część, za oczywistą omyłkę pisarską lub rachunkową?

Zamawiający poinformował wykonawcę o dokonaniu poprawy oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Zamawiający dokonał przemnożenia wartości 68,00 cena jednostkowa zł/netto przez ilość jednostek (53) i otrzymał wynik 3604,00 zł netto, co w ocenie Zamawiającego stanowiło wartość prawidłową i wymagało dokonania powyżej wskazanej czynności. W wyniku modyfikacji dokonanej przez Zamawiającego, cena wskazana w ofercie wykonawcy uległa zmniejszeniu o 32 436 zł netto. Dokonana poprawa oferty wpłynęła na wynik postępowania, gdyż w momencie otwarcia ofert cena proponowana przez wykonawcę wynosiła 593 227,27 zł brutto (oferta Odwołującego - 559 106,99 zł brutto), a po dokonaniu poprawy omyłek rachunkowych wynosiła już 558 196,49 zł brutto (oferta Odwołującego 559 661,57 zł brutto), co w konsekwencji doprowadziło do wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy. 

W ocenie Odwołującego Zamawiający niezasadnie dokonał poprawy omyłki rachunkowej, kiedy to zaistniała wątpliwość nie była jednoznaczna, a przez to nie miała waloru „oczywistości”. Ewentualnie Zamawiający powinien dokonać korekty złożonej wyceny poprzez zmianę oferowanej stawki 68.00 zł jednostkowej zł/netto i podstawienie wartości 680 zł zgodnie z ofertą częściową tego samego wykonawcy złożoną w ramach części IV.

Wykonanie pozycji 23. ze względu na koszt samego materiału jak i wszelkich prac związanych z jej realizacją jest niemożliwe do zrealizowania w kwocie 68 zł. Co więcej jak wynika z ofert częściowych złożonych przez wykonawcę na część II jak i IV można zauważyć, że koszty jednostkowe wykonania poszczególnych pozycji związanych z sadzeniem drzew rosną wraz ze wzrostem parametrów poszczególnych roślin. Tym samym cena jednostkowa na poziomie 68 zł/szt. wyraźnie odbiega od reguł wynikających z wycen złożonych przez wykonawców, co należy jednoznacznie ocenić jako popełnienie omyłki w postaci nieprawidłowego podstawienia liczby „68”, zamiast liczby „680”. Powyższe stanowisko potwierdza nie tylko oferta złożona przez wykonawcę w ramach części IV, ale także oferty innych wykonawców biorących udział w postępowaniu.
 

Zdaniem Odwołującego zastosowana przez Zamawiającego korekta została dokonana z naruszeniem ustawy Pzp. Zaistniała wątpliwość nie jest jednoznaczna, a tylko taka może zostać uznana za oczywistą.

Odwołanie zasługiwało na uwzględnienie.

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że za oczywistą omyłkę pisarską uznaje się w orzecznictwie i doktrynie przypadkową niedokładność, która nasuwa się każdemu bez potrzeby przeprowadzania specjalnych ustaleń, np. błąd pisarski, logiczny, przypadkowe opuszczenie wyrazu wynikające z przeoczenia lub innej wady o charakterze proceduralno-technicznym, a nie merytorycznym.

Przez omyłki rachunkowe co do zasady uznaje się nieprawidłowości w ofercie, które wynikają z błędnego dokonywania działań matematycznych, sprzeciwiających się regułom matematycznym, np. polegające na nieprawidłowym zsumowaniu lub odjęciu pozycji czy przemnożeniu cen jednostkowych przez jednostkę miary. Zamawiający jest zobowiązany ocenić, czy istotą stwierdzonej nieprawidłowości jest rzeczywiście niezamierzony błąd w działaniach na liczbach, dokonując poprawy omyłki rachunkowej musi mieć pewność, w jaki sposób ją poprawić, przy czym chodzi o jeden możliwy sposób poprawy, a nie jeden z wielu sposobów.

Zamawiający nie jest bowiem uprawniony do dowolnego wyboru, który z nich jest właściwy, a nie jest możliwe dokonanie poprawy omyłek rachunkowych na skutek wyjaśnień, ponieważ pozostawałoby to w sprzeczności z oczywistością omyłki. Z uwagi na to, że chodzi o oczywistość omyłek, zamawiający dokonuje ich poprawy bez ingerencji wykonawcy, jedynie go o tym zawiadamiając.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej nieprawidłowość w ofercie nie miała charakteru rachunkowego, jak też, że nie była to oczywista omyłka, możliwa do poprawy tylko w jeden sposób.

Oznacza to, że błąd w ofercie nie był wynikiem wadliwie przeprowadzonych operacji na liczbach, lecz polegał na nieprawidłowym wpisaniu wartości do formularza wyceny, sporządzonego według załącznika do SIWZ, załączonego do formularza ofertowego. 

Ewentualnie możliwe byłoby zatem rozważanie istnienia ofercie omyłki pisarskiej, gdyby nie to, że nie ma w tym przypadku niezbędnego jej elementu, tj. oczywistości.

 

Wyrok z dnia 20 maja 2021 r., KIO  950/21