Oczywista omyłka rachunkowa nie musi być omyłką polegającą na błędnym działaniu matematycznym

Zamawiający poinformował odwołującego o dokonanej w formularzu ofertowym dla zadania B2 oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na błędnym przeniesieniu z wykazu elementów rozliczeniowych i wpisaniu do formularza ofertowego kwoty brutto w wysokości 2 810 242,50 zł zamiast kwoty 2 710 242,50 zł.

Zamawiający przyjął, że prawidłowa kwota dla zadania B2 wynika ze zsumowania cen dla każdej z pozycji przedmiaru robót oraz innych świadczeń koniecznych do wykonania przedmiotu i wynosi 2 710 242,50 zł brutto.

Ponadto Zamawiający wskazał, że powyższa kwota wynika również z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego załączonego do oferty.

W wyniku poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej zmniejszeniu uległa łączna wartość zamówienia dla zadania A2 i B2 wynikająca z wykazu elementów rozliczeniowych z kwoty 4 276 710 zł na kwotę 4 176 710 zł.

Po dokonaniu poprawienia powyższej omyłki Zamawiający jednak zawiadomił odwołującego o unieważnieniu wcześniej dokonanej czynności poprawienia oczywistej omyłki, wskazując, iż powstała wątpliwość w klasyfikacji omyłki. Zamawiający poinformował też odwołującego o odrzuceniu jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp2004, ponieważ jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie sposobu obliczenia ceny. Jednocześnie Zamawiający poinformował odwołującego o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp2004, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zdaniem odwołującego zamawiający niezgodnie z prawem odrzucił jego ofertę, bowiem nie zachodzą okoliczności niezgodności treści jego oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia skutkujące odrzuceniem oferty, co w konsekwencji nie daje zamawiającemu podstaw do unieważnienia postępowania przetargowego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp2004, ponieważ po poprawieniu oczywistej omyłki cena oferty odwołującego nie przekracza kwoty, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

Odwołujący zwrócił uwagę, że omyłka nastąpiła na etapie przenoszenia ceny za wykonanie zadania A2 i zadania B2 z wykazu elementów rozliczeniowych do „Formularza ofertowego”, zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty wynika z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego i z wykazu elementów rozliczeniowych, będąc sumą cen jednostkowych, więc omyłka nie powodowała zmiany w treści oferty odwołującego. Rachunek ceny oferty jest prawidłowy, pomyłka dotyczy wyłącznie przeniesienia sumy cen ryczałtowych do „Formularza ofertowego”.

W ocenie odwołującego konsekwencją poprawienia omyłki w zakresie zadania B2 ceny brutto powinno być poprawienie ostatecznej (łącznej) ceny ofertowej za zadanie A2 i B2. Odwołujący zwrócił również uwag e, że w „Formularzu ofertowym” zawarto zapis: „Łączna wartość zamówienia dla zadania A2 i zadania B2 wynikająca z wykazu elementów rozliczeniowych wynosi:.", a więc zamawiający powinien wpisać w „Formularzu ofertowym” cenę łączną wynikającą z sumy prawidłowych wartości wynikających z wykazu elementów rozliczeniowych załączonych do oferty odwołującego. Dlatego zamawiający mógł także potraktować tę omyłkę jako oczywistą omyłkę rachunkową, którą można było poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp przez wykonanie działania rachunkowego polegającego na dodaniu wartości zamówienia dla zadania A2 i B2 wynikających z wykazu elementów rozliczeniowych i wpisaniu tak otrzymanej wartości jako ceny brutto całego zamówienia w „Formularzu ofertowym”.

W ocenie odwołującego w zaistniałej sytuacji wystąpił matematyczny błąd w sumowaniu wycenionych w wykazie elementów rozliczeniowych wartości zamówienia dla zadania A2 i B2, dlatego Zamawiający nie miał podstaw do odrzucenia oferty odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Odwołujący zwrócił uwagę, że zamawiający dokonał pierwotnie prawidłowej czynności polegającej na poprawieniu omyłki w ofercie odwołującego, co powodowało, iż jego oferta nie przewyższała kwoty, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dlatego późniejsze unieważnienie czynności poprawy omyłki i unieważnienie postępowania zostało dokonane z naruszeniem art. 87 ust. 1 i art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp.

W wyroku KIO 1204/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „Rzeczywiście, zaistniała omyłka i jej konsekwencje, są jednocześnie omyłką pisarską i rachunkową.

Przyczyną bowiem owej omyłki jest błąd pisarski polegający na nieprawidłowym przepisaniu cyfr, a konsekwencją nieprawidłowe działanie arytmetyczne, lecz nie polegające na błędnym działaniu matematycznym, lecz nieprawidłowym podstawieniu liczb. Jest on jednak uznawany za omyłkę rachunkową. Omyłka rachunkowa nie musi być bowiem omyłką polegającą jedynie na błędnym działaniu matematycznym. Jest to raczej rodzaj omyłki występującej w rachunkach czy rachunkowości. A błędne przepisanie liczby jest jedną z klasycznych i najczęściej występujących błędów w obliczeniach. (Jak też spotyka się omyłki pisarskie dotyczące liczb, jak choćby standardowa omyłka pisarska we wskazaniu daty - która przecież składa się z liczb). Przykładem mogą być choćby ręcznie prowadzone księgi rachunkowe, z których każda strona zakończona była podsumowaniem strony, a każda następna zaczynała się od kwoty przeniesionej ze strony poprzedniej.

Błąd przy przenoszeniu sumy ze strony na stronę był jednym z często powtarzających się. Poza tym za omyłkę „rachunkową” uznaje się powszechnie rozbieżne zapisanie kwoty cyframi i słownie (por. dawny art. 88 Pzp2004), podczas gdy błędne słowne wskazanie kwoty, to właściwie omyłka pisarska - skoro dotyczy zapisu lub ominięcia słów. A że bezpośrednią konsekwencją jednych omyłek jest zaistnienie kolejnych - tzn. z błędnego zapisu jednego ze składników sumy wynikła nieprawidłowa suma - należy konsekwentnie je poprawić zgodnie z logicznym ciągiem czynności występujących przy sporządzaniu oferty. Zatem skoro podstawą obliczenia ceny było sporządzenie wykazu elementów rozliczeniowych stanowiącego jakby minikosztorys, to suma tych elementów jest prawidłową ceną dla zadania. Cena ta była przenoszona do „Formularza ofertowego” - i tu nastąpił błąd - zatem powinna być ona w „Formularzu ofertowym” poprawiona, a sumowanie obu zadań skorygowane. Nie jest ono prawidłowe, gdyż jeden ze składników sumy nie jest prawidłowy. W związku z powyższym zamawiający powinien unieważnić czynność unieważnienia postępowania (unieważnienie to jest konsekwencją odrzucenia oferty odwołującego), powtórzyć czynność badania i oceny ofert, unieważnić czynność odrzucenia oferty odwołującego i unieważnić czynność unieważnienia dokonanego poprawienia omyłki w ofercie odwołującego.”.

 

Wyrok z dnia 24 czerwca 2014 r., KIO 1204/14

Źródło:  www.uzp.gov.pl