Wykonawca ma prawo domagać się aby mógł się legitymować wdrożeniem innych, równoważnych standardów lub norm zarządzania jakością

Wykonawca na gruncie ustawy Pzp - ma prawo domagać się aby mógł się legitymować wdrożeniem innych, równoważnych do IRIS standardów lub norm zarządzania jakością (w tym ISO 9001 czy MMS - Maintenance Management System). Jednakże Odwołujący powołując się na ich równoważność nie wykazał równoważności między tym systemem zarządzania jakością a systemami wskazanymi jako równoważne do IRIS.

Przedłożone opinie przez Zamawiającego i Przystępujących dowodzą braku takiej równoważności. 

Jak w nich wskazano System IRIS, w przeciwieństwie do normy ISO 9001, jest normą branżową. Norma ISO 9001, ze względu na ogólność wymagań i nieuwzględnienie specyfiki, nie jest wystarczająca dla specyficznych branż. Z kolei drugi ze wskazanych jako równoważny standard zarządzania jakością - (MMS) nie jest systemem zarządzania jakością. Jest to system certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów kolejowych, wynikający nie z dobrowolnie stosowanej normy, ale z przepisów powszechnie obowiązujących, Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r., które zastąpiło Rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. Rozporządzenie określa 167 wymagań w zakresie zarządzania utrzymaniem, podczas gdy norma ISO/TS 22163 zawiera ich aż 316. W związku z tym Rozporządzenie obejmuje jedynie 51 % wymagań, jakie stawia ISO/TS 22163. To może przesądzać o braku równoważności między tymi standardami. 

Zdaniem Izby nie zostały obalone twierdzenia strony zamawiającej, że ze względu na zakres oraz specyfikę wymagań normy ISO/TS 22163, nie można uznać normy ISO 9001 za równoważny standard. Zestawienie połączonych wymagań normy ISO 9001 wraz z wymaganiami systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów (ustanowionego Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2019/779) nie odpowiada wszystkim wymaganiom standardu ISO/TS 22163, którego zakres jest szerszy o blisko 60%. Według Raportu z maja 2021 r. przedłożonego przez wykonawcę PESA Norma ISO 0001:2015 spełnia wyłącznie 38,3% wymagań jakie stawia ISO/TS 22163.

 

Wyrok z dnia 28 czerwca 2021 r., KIO 1320/21