Wynikający z art. 29 ust. 1 Pzp obowiązek jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia nie ma charakteru nieograniczonego, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane przy analizie poprawności dokonanego opisu należy uwzględnić skutki wynikające z przyjętego charakteru wynagrodzenia ryczałtowego

Wynikający z art. 29 ust. 1 Pzp obowiązek jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia nie ma charakteru nieograniczonego, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane przy analizie poprawności dokonanego opisu należy uwzględnić skutki wynikające z przyjętego charakteru wynagrodzenia ryczałtowego

 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie m. in.:

  1. art. 29 ust. 1 i ust. 2 Pzp, art. 31 ust. 1 Pzp oraz art. 36 ust. 1 pkt 3 Pzp polegający na braku w Dokumentacji Przetargowej projektów przekroczeń bezwykopowvch (załącznik nr 1 do niniejszego odwołania) oraz istotne braki w dokumentacji wykonawczej geologicznej występujące w miejscach z naniesioną uwagą "Brak weryfikacji budowy geologicznej" (załącznik nr 2);
  2. art. 29 ust. 1 i ust. 2 Pzp w zw. z art. 31 ust. 1 Pzp oraz art. 36 ust. 1 pkt 3 i pkt 16 Pzp w zw. z art. 139 ust. 1 Pzp poprzez obciążenie Wykonawcy w definicji "Robót" fart. 1 Umowy) obowiązkiem wykonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych (choćby nie były wyraźnie w Umowie wymienione);
  3. art. 29 ust. 1 i ust. 2 Pzp w zw. art. 36 ust. 1 pkt 3 i pkt 16 w zw. z art. 139 ust. 1 Pzp w zw. z art. 3531 k.c. w zw. z art. 647 k.c. poprzez obciążenie Wykonawcy w art. 5 ust. 27 i ust. 28 Umowy oraz art. 13 ust. 2 pkt 2 Umowy obowiązkiem wykonania za maksymalną, z góry określoną kwotę urządzeń drenarskich nieobjętych Dokumentacją Projektową bez względu na rzeczywistą liczbę i wartość prac oraz warunki geologiczne;
  4. art. 29 ust. 1 i ust. 2 Pzp w zw. art. 36 ust. 1 pkt 3 i pkt 16 w zw. z art. 139 ust. 1 Pzp w zw. z art. 3531 k.c. w zw. z art. 647 k.c. i art. 651 k.c. poprzez obciążenie Wykonawcy w art. 2 ust. 3 pkt 6 i pkt 8, art. 3 ust. 13 pkt 18 oraz art. 5 ust. 1 pkt 17 Umowy odpowiedzialnością za prawidłowość Dokumentacji Projektowej oraz nakazanie wykonania Przedmiotu Umowy w zgodzie z „wszelkimi planami i dokumentami” (nieobjętymi Dokumentacją Przetargową) oraz „kwestiami ogólnymi, lokalnymi, publicznymi i prawnymi”, a także „wykonania innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania Inwestycji’ choćby wykraczały poza zakres określony w Dokumentacji Przetargowej;
  5. art. 29 ust. 1 i ust. 2 Pzp w zw. art. 36 ust. 1 pkt 3 i pkt 16 w zw. z art. 139 ust. 1 Pzp w zw. z art. 3531 k.c. w zw. z art. 647 k.c. w zw. z art. 119 k.c. poprzez wyłączenie w art. 4 ust. 10 - 14 Umowy możliwości wydłużenia terminu realizacji Umowy oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji niedopełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 10-11 w terminie 7 dni;
  6. art. 29 ust. 1 i ust. 2 Pzp w zw. art. 36 ust. 1 pkt 3 i pkt 16 w zw. z art. 139 ust. 1 Pzp w zw. z art. 3531 k.c. w zw. z art. 647 k.c. i art. 651 k.c. poprzez nałożenie na Wykonawcę w art. 5 ust. 1 pkt 2 Umowy oraz pkt 3.8 Opisu Przedmiotu Zamówienia obowiązku szczegółowej analizy Dokumentacji Przetargowej, w tym Dokumentacji Projektowej i sporządzenia szczegółowego raportu ewentualnych braków, nieprawidłowości itp. w terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy, pod rygorem utraty prawa do zgłaszania roszczeń na dalszym etapie realizacji Inwestycji (w tym o zapłatę) odnośnie braków, nieprawidłowości itp. nieuwzględnionych w ww. raporcie;
  7. art. 29 ust. 1 i ust. 2 Pzp w zw. art. 36 ust. 1 pkt 3 i pkt 16 w zw. z art. 139 ust. 1 Pzp w zw. z art. 3531 k.c. w zw. z art. 647 k.c. i art. 651 k.c. oraz art. 473 k.c. poprzez nałożenie na Wykonawcę w art. 5 ust. 28 Umowy obowiązku właściwego określenia zakresu Robót oraz obowiązku ponoszenia kosztów i odpowiedzialności za rozpoznanie terenu, warunków gruntowo-wodnych itp., gdyby informacje zawarte w Dokumentacji Przetargowej okazały się niewystarczające lub niedokładne;
  8. art. 29 ust. 1 i ust. 2 Pzp w zw. art. 36 ust. 1 pkt 3 i pkt 16 w zw. z art. 139 ust. 1 Pzp w zw. z art. 3531 k.c. w zw. z art. 647 k.c. i art. 651 k.c. poprzez ustalenie w art. 13 ust. 6 Umowy następujących obowiązków Wykonawcy: nakazanie Wykonawcy uwzględniania w wynagrodzeniu wszelkich ryzyk sprawdzenia planów i dokumentów SIWZ lub Dokumentacji Projektowej stanowiących podstawę złożenia przez Wykonawcę Oferty, w tym błędów rachunkowych, obmiarowych, przedmiarowych, pominięć, niedoszacowań, braku rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań projektowych oraz zastrzeżenie, że żadne błędy rachunkowe, obmiarowe, przedmiarowe, pominięcie, niedoszacowanie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań projektowych lub innych kosztów związanych z realizacją Inwestycji nie może być podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia, a Wykonawca zrzeka się podnoszenia takich roszczeń

 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, „że wynikający z art. 29 ust. 1 Pzp obowiązek zamawiającego szczegółowego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia nie ma charakteru nieograniczonego. W przypadku zamówień publicznych dotyczących robót budowlanych przy analizie poprawności dokonanego opisu należy uwzględnić konsekwencje wynikające z przyjętego przez zamawiającego charakteru wynagrodzenia, które uzyska wykonawca. Nie można pomijać, że ustawa Prawo zamówień publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia na roboty nie zawiera w tym zakresie żadnych odrębnych norm, jedynie w art. 31 ust. 1 wskazuje wspólne dla wszystkich zamówień na roboty budowlane niezbędne elementy składające się na opis przedmiotu zamówienia.

W konsekwencji przy poszukiwaniach odpowiedzi na pytanie o opis przedmiotu zamówienia w przypadku zamówień na roboty budowlane, gdzie przewidziane jest wynagrodzenie ryczałtowe, należy stosownie do odesłania zawartego w art. 14 Pzp odwołać się do przepisów kodeksu cywilnego. Ten zaś w art. 632 § 1 stanowi, że jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

Z brzmienia powołanego przepisu k.c. jasno wynika, że brak przesądzenia rozmiaru prac albo nieujęcia wszystkich elementów kosztotowórczych w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego nie musi pozostawać w sprzeczności z art. 29 ust. 1 Pzp.”

Krajowa Izba Odwoławcza uznała również, „że jeśli do przedmiotu zamówienia albo jego części odnoszą się przepisy prawa albo normy wyznaczające standard opisu, pewne niezbędne minimum, to co do zasady uznać należy, że zadośćuczynienie tym wymaganiom, oznacza spełnienie wymagań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia wynikającemu z Pzp. Nie ma sporu co do tego, że dokumentacja wykonawcza geologiczna spełnia wymagania stawiane projektom. Izba uznała zatem, że zamawiający nie dopuścił się zarzucanych mu naruszeń prawa.”

Krajowa Izba Odwoławcza „nie podzieliła poglądu odwołującego, „że postanowienia umowy zobowiązujące wykonawcę do posiadania „pełnej znajomości Przedmiotu Umowy" oraz ustalania zakresu swego zobowiązania w oparciu „wszelkie plany i dokumenty niezbędne do wykonania prac budowlanych" oraz „znajomość innych kwestii - ogólnych, lokalnych, publicznych lub prywatnych w odniesieniu do wykonywanych prac budowlanych”, w tym „ograniczeń wynikających z funkcjonowania istniejących i prowadzonych działalności w sąsiedztwie Terenu Budowy oraz końcowego przeznaczenia, celu i użytkowania Inwestycji i całego Terenu Budowy” naruszają art. 29 oraz 31 ust. 1 Pzp.”

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej „ryczałtowy charakter wynagrodzenia daje zamawiającemu pewien margines niedookreślenia przedmiotu zamówienia, gdyż płatne jest ono za osiągnięcie określonego rezultatu, nie zaś wyłącznie za realizację zamkniętego katalogu czynności. Zgodnie z brzmieniem art. 632 § 1 k.c. wykonawca przyjmuje na siebie ryzyko wynikające z tego, że rozmiar i koszt prac może być większy niż wynikający z dokumentacji projektowej i ryzyko to winien uwzględnić w cenie oferty.

Trafność wyszacowanie tego ryzyka, ocena rozmiaru prac zależy w ocenie Izby przede wszystkim od profesjonalizmu wykonawcy, którego zamawiający ma słuszne prawo oczekiwać.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 12 marca 2014 r. sygn. akt V ACa 846/13 (orzeczenia.gdansk.sa.gov.pl data dostępu: 13 lipca 2016 r.) „Ustalenie ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych wyklucza możliwość domagania się zapłaty za prace dodatkowe jedynie wtedy, gdy te prace są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają. Co więcej, dotyczą takich sytuacji, które wykonawca robót dysponujący dokumentacją techniczną powinien przewidzieć jako konieczne do wykonania mimo, że dokumentacja ich nie przewiduje.

Ponieważ zatem w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego obowiązkiem wykonawcy jest wykonanie wszelkich prac niezbędnych do realizacji robót budowlanych, nawet jeśli nie są one uwzględnione w projekcie, oczekiwanie zamawiającego, zawarte w kwestionowanych postanowieniach, aby profesjonalny wykonawca poznał wszelkie uwarunkowania mogące mieć znaczenie w toku wykonywania umowy, jest adekwatne do charakteru umowy.”

 

Wyrok z dnia 5 lipca 2016 r., KIO 1101/16

 

Zobacz także:

Wynagrodzenie ryczałtowe w orzecznictwie sądowym i Krajowej Izby Odwoławczej

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Umowa-o-roboty-budowlane/wynagrodzenie-ryczaltowe-w-orzecznictwie-sadowym-i-krajowej-izby-odwolaweczej

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję