W najnowszym wyroku Krajowa Izba Odwoławcza odniosła się do skutków braku podania nazwy podwykonawcy oraz szczegółowego zakresu powierzonych podwykonawcy prac przy wykonywaniu zamówienia

W najnowszym wyroku Krajowa Izba Odwoławcza odniosła się do skutków braku podania nazwy podwykonawcy oraz szczegółowego zakresu powierzonych podwykonawcy prac przy wykonywaniu zamówienia


W wyroku z dnia 17 kwietnia 2018 r., KIO 606/18, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że z obowiązujących przepisów Pzp należy wywieść, że realizacja zamówienia przy udziale konkretnych podwykonawców wskazanych w ofercie może ulec zmianie w toku postępowania o udzielenie zamówienia, także na etapie realizacji zamówienia poprzez zmianę albo rezygnację z podwykonawcy (gdy jest on jednocześnie podmiotem, na którego zasobach wykonawca powołał się) bądź w przypadku gdy zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia. W tym ostatnim przypadku - jak wskazano powyżej – ustawodawca dopuścił zmianę podwykonawcy - poprzez zastąpienie go innym podwykonawcą, dopuszczając również sytuację całkowitej rezygnacji z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, pomimo że powyższe wykonawca zadeklarował w ofercie. Zatem nie ulega wątpliwości, że pomimo wskazania podwykonawcy konkretnego z nazwy (zidentyfikowania go) może w różnych przypadkach wskazanych w ustawie dojść do zmiany tego podmiotu. Skoro ustawodawca dopuszcza szereg zmian podmiotu podwykonawcy, dopuszczając również weryfikację podwykonawcy na późniejszym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zatem należy uznać, że wskazanie konkretnych podwykonawców w złożonej ofercie nie stanowi immanentnej części złożonej przez wykonawcę oferty. Podobnie zdaniem Izby należy odnosić sytuację do wskazania w ofercie części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, gdyż zakres robót możliwy do wykonania przez podwykonawcę jest zależy od posiadanych przez niego możliwości i uprawnień, a jak wskazano konkretny podwykonawca który będzie realizował część zamówienia może zostać określony nawet dopiero na etapie realizacji zamówienia. Tym samym często wręcz niemożliwym będzie precyzyjne, a tylko ogólne wskazanie zakresu robót które zostaną powierzone podwykonawcy.

Wskazać należy, że zobowiązanym do realizacji zamówienia w myśl umowy jest zawsze wykonawca, a nie podwykonawca. Kwestia, czy wykonawca wykona zamówienie swoimi siłami, czy też przy pomocy podwykonawców nie jest istotą umowy o realizację zamówienia z zastrzeżeniem odmienności sytuacji, kiedy zamawiający ustali kluczową dla niego część zamówienia, którą winien wykonać samodzielnie wykonawca. Kwestia wykonywania zamówienia przy pomocy podwykonawców jest uprawnieniem wykonawcy i stosowanie restrykcyjnych wymagań w tym zakresie jest nieuzasadnione. Wskazać należy na fakt, iż w szczególności przy postępowaniach gdzie realizacja zamówienia trwa wiele lat, byłoby nierozważnym wymaganie od wykonawcy, aby podał w sposób wiążący i nieodwołalny nazwy podwykonawców i pełny zakres robót które powierza podwykonawcom.

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że przy dynamicznych zmianach rynku wykonawców za rok czy dwa, kiedy dany podwykonawca miałby rozpocząć wykonywanie części zadania, mogą nastąpić zmiany organizacyjne wskazanych podwykonawców skutkujące nie tylko zmianą ich nazwy, ale także zakresem możliwym do wykonania prac, które taki wykonawca po dokonanych przekształceniach będzie mógł wykonać. Tym samym uznawanie, iż kwestie dotyczące wskazania nazw podwykonawców oraz dokładnego zakresu robót, które przypadną do wykonania podwykonawcy stanowią treść oferty jest zdaniem Izby niezasadne.

Opierając się na przepisach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 200418/WE wskazać należy, że ustalono w niej, iż instytucja zamawiająca może żądać albo zostać zobowiązana przez państwo członkowskie do żądania od oferenta, aby wskazał on w swojej ofercie ewentualną część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim w ramach podwykonawstwa, a także, aby podał nazwy ewentualnych proponowanych podwykonawców. Taka interpretacja przepisu art. 36b ust. 1 Pzp dokonana przez pryzmat przepisów wspólnotowych jest uprawniona, gdyż odnosi się do „podania ewentualnych proponowanych podwykonawców”. „Zamiar” o którym mowa w przepisie art. 36b ust. 1 Pzp odnosi się do przekazania Zamawiającemu projektu wykazu podwykonawców, a nie definitywnego zobowiązania się w tym zakresie wykonawcy. Tym samym zdaniem Izby taki wykaz należy traktować jako dokument oferty nie stanowiący jej treści w sensie merytorycznym. Dokument taki stanowi dookreślenie sposobu wykonania zamówienia, a nie jego zakresu, a więc nie determinuje treści oferty (przedmiotu zamówienia) w sensie materialnym, ale dookreśla proponowany przez wykonawcę sposób jego wykonania.

Tym samym brak podania nazwy podwykonawcy oraz szczegółowego zakresu powierzonych podwykonawcy prac przy wykonywaniu zamówienia nie powinna skutkować odrzuceniem oferty. Uznanie za zasadne takiego stanowiska, zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, byłoby akceptowaniem możliwości odrzucenia oferty z przyczyn formalnych, a nie merytorycznych. Niezasadnym byłoby „krępowanie” wykonawcy pewnymi ustaleniami uniemożliwiających Mu na etapie realizacji zamówienia podejmowania działań utrudniających z jednej strony, jak najlepsze wykonanie zamówienia, a z drugiej osiągnięcie planowanego zysku.

Ponadto, zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej nieakceptowalną byłaby sytuacja, że wykonawca który nie wskaże podwykonawcy z nazwy byłby w lepszej sytuacji, gdyż w odpowiednim czasie mógłby doprecyzować informacje dla zamawiającego w tym zakresie, od wykonawcy który takiego podwykonawcę wskaże już na etapie składania ofert. Izba wskazuje, że zaprezentowane powyżej stanowisko w tej kwestii jest zgodne z ustaloną linią orzeczniczą KIO.

Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję