Czy złożenie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny z jednodniowym opóźnieniem może skutkować odrzuceniem oferty wykonawcy?

Z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp wynika, iż zamawiający obowiązany jest do odrzucenia na tej podstawie oferty nie tylko w sytuacji, gdy ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, iż oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, ale również w sytuacji nie udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej złożenie przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny oferty po upływie terminu wyznaczonego przez zamawiającego należy traktować na równi z sytuacją, w której wyjaśnienia w ogóle nie zostały złożone przez wykonawcę. Niewątpliwie w ustawie Pzp brak jest regulacji dotyczących instytucji przywrócenia terminu. Zdaniem Krajowej Izby Odwolaczej jest to związane jest z ogólnym założeniem, jakie powinno przyświecać wykładni przepisów tejże ustawy, wywodzonym z celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jakim jest efektywne i sprawne udzielenie zamówienia publicznego.

Działanie zamawiających nakierowane jest nie tylko na uzyskanie świadczenia odpowiedniego pod względem jakości i ceny, ale również na możliwie szybkie zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku upływu terminu wyznaczonego na udzielenie odpowiedzi na wezwanie zamawiający nie może pozostawać w niepewności wyrażającej się w oczekiwaniu na doręczenie przez wykonawcę wyjaśnień.

Gdyby przyjąć odmienne stanowisko, to należałoby odpowiedzieć na pytanie, jak długo zamawiający obowiązany byłby się wstrzymać z podjęciem następnym kroków w postępowaniu, w tym z podjęciem decyzji o odrzuceniu oferty takiego wykonawcy oraz dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty. W związku z tym, iż zagadnienia te nie zostały uregulowane przez ustawodawcę, jak i mając na uwadze podstawowe zasady udzielania zamówień, należy zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej uznać, iż przekroczenie wyznaczonego przez zamawiającego terminu na złożenie wyjaśnień należy traktować tak jak sytuację zaniechania złożenia tychże wyjaśnień przez wykonawcę.

W postępowaniu zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty i wskazał termin złożenia wyjaśnień do 30 stycznia 2018 r.

Wyjaśnienia stanowiące odpowiedź na  wezwanie zostały doręczone zamawiającemu drogą email w dniu 31 stycznia 2018 r. o godz. 8:32, a zatem wyjaśnienia zostały złożone po upływie terminu wyznaczonego przez zamawiającego.

W związku z powyższym decyzję zamawiającego o odrzuceniu oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 z związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp należy ocenić jako prawidłową i zgodną z przepisami ustawy Pzp.

 

Wyrok z dnia 1 marca 2018 r., KIO 282/18

Orzecznictwo:  www.uzp.gov.pl

 

ś