Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy, a manipulowanie i zaniżanie cen jednostkowych jest sprzeczne z dobrymi obyczajami kupieckimi i narusza przeze wszystkim interes klienta jakim jest zamawiający

Odwołujący w wyjaśnieniach z dnia 17 maja 2018r. wykazał, że skalkulował ofertę w oparciu o założenie, że zyski z poszczególnych pozycji cen jednostkowych będą służyły pokryciu strat w innych pozycjach cen jednostkowych, co w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej przy przyjętym obmiarowym sposobie rozliczenia ceny oferty powoduje, że wykonawca dla poszczególnych pozycji cen jednostkowych nie przyjął rzeczywistych kosztów ich świadczenia rażąco je zaniżając, co w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej stanowi podstawę do stwierdzenia, że odwołujący mógł dążyć do wyeliminowania innych wykonawców z postępowania w części V.

Krajowa Izba Odwoławcza zwraca uwagę na to, że w dacie składania oferty odwołujący nie miał żadnej pewności, że na część V zostanie złożona tylko jego oferta, tym samym można mu przypisać zamiar dążenia do wyeliminowania innych wykonawców, przez rażące zaniżenie poszczególnych cen jednostkowych, które mogą powodować w toku realizacji kontraktu, że całość kontraktu okaże się nierentowna.

Działanie odwołującego wpisuje się bowiem zarówno w treść art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jak i art. 15 ust. 1 pkt 1 uznk, które stanowią: „Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.” manipulowanie i zaniżanie cen jednostkowych jest sprzeczne z dobrymi obyczajami kupieckimi i narusza przeze wszystkim interes klienta jakim jest zamawiający,  „Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców – w niniejszej sprawie sprzedaż poszczególnych usług składających się na zamówienia w wyjaśnieniach została wskazana jako sprzedaż poniżej kosztów świadczenia, a jak już Krajowa Izba Odwoławcza wskazywała w dacie składania ofert odwołujący nie mógł zakładać, że nie będzie miał konkurencji, którą swoim działaniem mógłby wyeliminować z postępowania. 

W konsekwencji zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp w związku z art. 3 ust. 1 uznk nie potwierdził się.

 

Wyrok z dnia 18 czerwca 2018 r., KIO 1091/18
Źródło:  www.uzp.gov.pl

ś