Nie wystarczy, aby cena zasadniczo odbiegała od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen pozostałych ofert złożonych w postępowaniu, gdyż istotne jest, aby była to cena taka, że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby nieopłacalne

Nie wystarczy, aby cena zasadniczo odbiegała od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen pozostałych ofert złożonych w postępowaniu, gdyż istotne jest, aby była to cena taka, że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby nieopłacalne

 

Nie potwierdził się zarzut dotyczący zaniechania odrzucenia oferty Przystępującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Ustawa Pzp nie definiuje rażąco niskiej ceny, niemniej punktem odniesienia winien być przedmiot zamówienia. Zatem, należy przyjąć, że rażąco niska cena to taka, która jest nierealistyczna, niewiarygodna w kontekście aktualnej sytuacji rynkowej. 

Nie wystarczy więc, aby cena zasadniczo odbiegała od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen pozostałych ofert złożonych w postępowaniu. Istotne, aby była to cena taka, że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby nieopłacalne. Musi to być cena rażąco niska w stosunku do konkretnego przedmiotu zamówienia, uwzględniającego specyfikę rynku, w tym przypadku specyfikę świadczenia usług telefonii komórkowej. Jak podkreślał Zamawiający, obserwuje się tu stałe i bardzo znaczące obniżanie cen przy jednoczesnym wzroście parametrów i poziomu oferowanych usług.

Ponadto, wynagrodzenie wykonawcy za świadczoną usługę nie jest jedynym przychodem, ponieważ operator uzyskuje również przychody z tytułu opłat międzyoperatorskich uiszczanych za połączenia przychodzące z innych sieci. 

Dodatkowo, są to usługi, których wykonanie nie wymaga ze strony wykonawcy ponoszenia żadnych szczególnych nakładów. 

Zdaniem Izby, wyjaśnienia złożone przez Przystępującego przedstawiały sposób kalkulacji ceny, który potwierdził jej realność. Przystępujący wskazał koszty realizacji zamówienia i wysokość przychodów z tytułu opłat abonamentowych, opłat od innych operatorów za zakończenie połączenia w sieci wykonawcy oraz z tytułu opłat za połączenia międzynarodowe i roamingowe, potwierdzających możliwość wykonania zamówienia z zyskiem dla wykonawcy. Przystępujący opisał również wpływ własnych cech i obiektywnych, naturalnych przewag ekonomicznych, którymi dysponuje, a które w procesie kształtowania oferty pozwoliły mu na zaoferowanie atrakcyjnej ceny. Wyjaśnienia te należy uznać za wystarczające. Z uwagi zaś na specyfikę przedmiotu zamówienia (usługa bez dostawy urządzeń), a w szczególności czynniki, które nie zależą od osób trzecich, przedstawienie dodatkowych dokumentów pochodzących od innych podmiotów, należy uznać w niniejszym stanie faktycznym za zbędne. W ocenie Izby, na podstawie udzielonych wyjaśnień, Zamawiający uprawniony był do uznania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, a zaoferowana cena jest ceną realną, gwarantującą prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, przy jednocześnie niebagatelnym zysku.  

Odnosząc się zaś do argumentacji Odwołującego, należy wskazać, że mechaniczne porównywanie wartości zamówienia z cenami złożonych ofert nie daje podstaw do odgórnego założenia, że mamy do czynienia z ceną nierealną. Zgodnie z orzeczeniem TSUE z dnia 22 czerwca 1989 r., C-103/88, Fratelli Costanzo SpA v. Comune di Milano, niedopuszczalne – jako sprzeczne z zasadą wspierania rzeczywistej konkurencji w zamówieniach publicznych – jest automatyczne, wyłącznie na podstawie arytmetycznego kryterium, uznawanie za rażąco niskie i odrzucenie ofert o cenach poniżej pewnego poziomu, bez dania oferentom możliwości wykazania, że ich oferta jest rzetelna. Odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny jest możliwe dopiero gdy, zamawiający ma pewność, że zamówienie nie zostanie należycie wykonane za zaoferowaną cenę. Pewność tę uzyskuje dopiero po wyjaśnieniach wykonawcy, który potwierdzi, w jaki sposób kalkulował cenę i czy wykonanie danej usługi jest możliwe w tej cenie. 

Ponadto, należy podkreślić, iż przedstawionych w odwołaniu wyliczeń nie można uznać za rzetelne, z uwagi chociażby na fakt, że wyliczenia opłat interconnectu ofert Przystępującego i Odwołującego, załączone do odwołania zawierają nieścisłości. Jak słusznie wskazał Zamawiający, Odwołujący obliczył koszty M. do swojej sieci (gdzie tych kosztów nie ponosi) oraz nie obliczył kosztów M. po swojej stronie za połączenia do sieci Przystępującego (które to koszty Odwołujący ponosi), podczas gdy liczba połączeń do sieci Przystępującego wynosi ok. 142 000, natomiast liczba połączeń do sieci Odwołującego wynosi ok. 108 000. Skutkuje to zawyżeniem kosztu M. po stronie Przystępującego przy jednoczesnym zaniżeniu kosztów M. po stronie Odwołującego. Warto również zaznaczyć, że Odwołujący na rozprawie nie przedstawił żadnych dodatkowych szczegółowych obliczeń potwierdzających, że cena zaoferowana przez Przystępującego jest rażąco niska. Według Izby, Odwołujący, pomimo że nie znał treści wyjaśnień Przystępującego, miał możliwość wykazania kosztów ponoszonych przez wykonawcę usług na rzecz Zamawiającego, dysponował bowiem też własnymi danymi statystycznymi dotyczącymi ruchu telefonicznego; jest profesjonalistą, a na rynku działa od lat. 

Nie sposób również zgodzić się z argumentacją Odwołującego w zakresie zaoferowania przez Przystępującego ceny zero złotych za jednostkowe pozycje wskazane w Formularzu obliczenia ceny, skoro sam zastosował taką praktykę, a SIWZ jasno i precyzyjnie dopuszczała taką możliwość. Zgodzić należy się z Zamawiającym, że szereg świadczeń w ramach usług GSM jest powszechnie świadczony przez operatorów w ramach opłaty abonamentowej, która kompensuje w sobie poszczególne świadczenia (połączenia, SMSy, MMSy, pakiety danych itd.).  

Z samego faktu, że Przystępujący w odmienny sposób skalkulował cenę niż uczynił to Odwołujący, nie sposób postawić zarzutu, tym bardziej że w zakresie tak specyficznych usług brak jednej obligatoryjnie obowiązującej metody wyceny. Dlatego więc, każda metoda, czy to szacowania wartości zamówienia przez Zamawiającego czy kalkulowania ceny oferty przez wykonawców, prowadząca do rzetelnej wyceny zamówienia, jest dopuszczalna.  

Posługiwanie się zaś danymi dotyczącymi ogółu zatrudnienia pracowników Odwołującego i ponoszenia z tego tytułu rocznych kosztów pozostaje irrelewantne w stosunku do osób dedykowanych do realizacji zamówienia. Dodatkowo, zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego przedmiotem zamówienia, co istotne, nie jest dostawa urządzeń.

 

Wyrok z dnia 24 listopada 2017 r., KIO 2373/17 

 

Teksty i sygnatury orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej pochodzą z bazy orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej dostępnej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych
 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję