Postępowanie odwoławcze nie jest etapem, w którym wykonawca może dowodzić, że zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, nie są rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia

Postępowanie odwoławcze nie jest etapem, w którym wykonawca może dowodzić, że zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, nie są rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia

 

W przypadku badania rżąco niskiejceny przepis art. 90 ust. 1a pkt 1 Pzp nie wskazuje, że tylko zaistnienie różnicy 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, obliguje zamawiającego do przeprowadzenia procedury wyjaśniającej. Zgodnie bowiem z art. 90 ust. 1 Pzp, zwrócenie się o wyjaśnienia i dowody jest obowiązkiem zamawiającego również w sytuacji, gdy cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia.

Zgodnie natomiast z art. 90 ust. 2 Pzp obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. Skoro więc źródłem informacji są wyjaśnienia wykonawcy i to na nim spoczywa ciężar dowodu, powinien on zadbać o to aby przedstawione wyjaśnienia były rzetelne, pełne i wyczerpujące, a także aby nie były to wyjaśnienia gołosłowne, a co za tym idzie, wykonawca powinien też załączyć do wyjaśnień stosowne dowody. 

Przepis art. 90 ust. 1 Pzp nie zawiera ograniczenia co do jednokrotnego wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, to zgodnie z jednolitą linią orzeczniczą przyjmuje się, że biorąc pod uwagę, iż zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu do profesjonalnego uczestnika obrotu gospodarczego, wobec którego stosowany jest miernik podwyższonej staranności, a także mając na uwadze zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, wezwanie w przedmiocie rażąco niskiej ceny należy, co do zasady, kierować do wykonawcy jednokrotnie. 

Kolejne zwrócenie się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu jest możliwe, jeśli złożone wyjaśnienia rodzą u zamawiającego kolejne wątpliwości, na przykład gdy treść wyjaśnień jest niejasna dla zamawiającego i oczekuje on doprecyzowania niektórych zagadnień. Kolejne wezwania do wyjaśnienia tego samego zakresu informacji, przy niestarannej postawie wykonawcy, uznać należy za dokonywane z naruszeniem art. 90 ust. 1 i 2 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp. Brak rzetelności i staranności po stronie wykonawcy nie może zatem uzasadniać kierowania do niego kolejnych wezwań w trybie art. 90 ust. 1 Pzp. 

W ramach postępowania odwoławczego oceniana jest natomiast prawidłowość dokonanej prez zamawiającego decyzji dotyczącej złożonych wyjaśnień i dowodów przez wykonawcę. Oceniając prawidłowość podjętej przez zamawiającego decyzji dotyczącej złożonych wyjaśnień i dowodów przez wykonawcę Krajowa Izba Odwoławcza bierze pod uwagę stan, jaki istniał na dzień, w którym ocena ta została dokonana. Krajowa Izba Odwoławcza nie dokonuje natomiast oceny wyjaśnień i dowodów, które zostały przez odwołującego powołane dopiero na etapie postępowania odwoławczego, a którymi zamawiający nie dysponował na dzień dokonywania oceny, czy udzielone wyjaśnienia, w tym złożone dowody, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, potwierdzają, że zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.

Postępowanie odwoławcze nie jest zatem etapem, w którym wykonawca może dowodzić prawidłowości zaoferowanej ceny, etapem tym jest procedura wszczęta przez zamawiającego na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp i upływa on wraz z upływem terminu wyznaczonego przez zamawiającego w wezwaniu do złożenia wyjaśnień. Ocena wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny należy do obowiązków zamawiającego, Krajowa Izba Odwoławcza bada tylko jej prawidłowość, z uwzględnieniem informacji jakimi zamawiający dysponował w chwili jej dokonania.

 

Opracowanie:  Zespół wPrzetargach
Źródło:  wyrok z dnia 24 listopada 2017 r., KIO 2380/17
 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję