Skoro zamawiający nie wzywał wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny, to stawianie zarzutu dotyczącego zaniechania odrzucenia ofert jako zawierających rażąco niskie ceny jest przedwczesne

W pierwszej kolejności należy wskazać, że ww. wymienieni wykonawcy nie byli wzywani przez Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny, co wyłącza możliwość odrzucenia przez zamawiającego ww. ofert na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

Zarówno orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, jak i sądów okręgowych, opierające się na ugruntowanym orzecznictwie TSUE w powyższej materii, jednoznacznie potwierdza, że wykonawca, którego oferta budzi wątpliwości w zakresie oceny czy zaoferowana cena nie jest ceną rażąco niską, musi być wezwany do złożenia wyjaśnień (wraz z dowodami), dotyczących sposobu kalkulacji zaoferowanej ceny oraz czynników i okoliczności, które mają wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.

Przed uzyskaniem takich wyjaśnień od wykonawcy zamawiający nie jest uprawniony do arbitralnego odrzucenia oferty tylko ze względu np. na jakikolwiek wskaźnik arytmetyczny wynikający z porównania ceny danej oferty do wartości zamówienia lub do średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

Skoro zatem zamawiający nie wzywał ww. wykonawców do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 lub 1a ustawy Pzp, to stawianie zarzutu dotyczącego zaniechania odrzucenia ww. ofert jako zawierających rażąco niskie ceny jest przedwczesne.

 

Wyro z dnia 17 stycznia 2020 r., KIO 5/20 
Źródło:  www.uzp.gov.pl
 

ś