Żądanie wyjaśnień w procedurze wyjaśniania rażąco niskiej ceny

Nie można zgodzić się z twierdzeniem odwołującego, że zamawiający nie miał prawa do wystąpienia o wyjaśnienia do Przystępującego z uwagi na to, że oferta ta jednoznacznie była niezgodna z treścią SIWZ.

Jak zostało wyżej stwierdzone, jakkolwiek opis robót w analizowanych pozycjach kosztorysu ofertowego nie był zgodny z brzmieniem wprowadzonym zmianą SIWZ z dnia 4 listopada 2019 r., to jednak odwoływał się on do Specyfikacji Technicznych, które były takie same przed jak i po ww. zmianach SIWZ, a ponadto treść formularza ofertowego zawierała zobowiązanie wykonawcy do wykonania zobowiązania zgodnie z SIWZ, a w konsekwencji zgodnie z dokumentacją projektową, a zatem wbrew stanowisku odwołującego, oferta przystępującego nie była jednoznacznie niezgodna z treścią SIWZ.

Okoliczność, iż opis badanych pozycji kosztorysu ofertowego nie jest zgodny z treścią SIWZ sama w sobie nie wyłączała możliwości wystąpienia o jej wyjaśnienia na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.

To, iż takie wystąpienie nastąpiło po otrzymaniu przez zamawiającego wyjaśnień rażąco niskiej ceny, w których Przystępujący odnosił się do kalkulacji złożonej oferty, co zważywszy na cel wystąpienia jest zrozumiałe, pozostaje bez wpływu na powyższą ocenę.

Zauważenia przy tym wymaga, iż w swoich wyjaśnieniach udzielonych na wystąpienie zamawiającego na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp przystępujący wskazał na omyłkowe zastosowanie w kosztorysie ofertowym nieaktualnego opisu robót w przedmiotowych pozycjach, a w konsekwencji w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny i potwierdził wykonanie zamówienia stosownie do treści oferty po dokonanym poprawieniu przez zamawiającego występujących w niej omyłek, przedstawiając na potwierdzenie swoich twierdzeń ofertę podwykonawcy.

Nie zostało w żaden sposób wykazane przez Odwołującego nierówne traktowanie wykonawców, bądź prowadzenie przez zamawiającego postępowania w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji, który to zarzut odwołujący wiąże z poprawieniem przez zamawiającego omyłek w ofertach przystępującego.

Jak wyżej wskazano oferty wykonawcy w obu częściach postępowania zawierały omyłki, których poprawienie zostało dokonane przez zamawiającego zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

 

Wyrok z dnia 28 lutego 2020 r., KIO 287/20, KIO 288/20

Źródło:  www.uzp.gov.pl 

 

ś