Czy art. 8 ust. 3 Pzp ma zastosowanie w w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki?

Nie ma znaczenia okoliczność, że sposób sformułowania art. 8 ust. 3 Pzp sugeruje, jakoby dotyczył on wyłącznie trybów konkurencyjnych, w których składane są oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, czy wskazywał na jedyny dopuszczalny moment zastrzeżenia informacji (nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków).

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przesądzono bowiem, że przepis art. 8 ust. 3 Pzp znajduje zastosowanie do wszelkich informacji, niezależnie od momentu w którym są składane. 

Z treści wspomnianej regulacji nie wynika, jakoby jej zastosowanie było ograniczone, przykładowo, trybem, w jakim udzielane jest zamówienie. Ergo niezależnie od rodzaju wybranej przez zamawiającego procedury zawsze istnieje możliwość skorzystania z zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, pod warunkiem spełniania przesłanek przywołanych w komentowanym przepisie.

Należy również zauważyć, że przepis art. 8 ust. 3 Pzp znajduje się w Dziale I - „Przepisy ogólne”, Rozdziale 2 - „Zasady udzielania zamówień”. Systematyka Pzp nie pozostawia wątpliwości, że jest pewna kategoria przepisów wspólna wszystkim wyszczególnionym w Pzp trybom udzielania zamówień, zatem także z tego względu nie sposób twierdzić, że art. 8 ust. 3 Pzp nie znajduje zastosowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

 

Wyrok z dnia 25 czerwca 2018 r., KIO 918/18
Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

ś