Czy tajemnicą przedsiębiorstwa są informacje w ofercie, które podlegają ocenie

Dla oceny, czy dana informacja może zostać uznana za tajemnicę przedsiębiorstwa w pierwszej kolejności należy ustalić, czy informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa i czy posiadają wartość gospodarczą, a jednocześnie nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób. Oznacza to, że przez tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć tylko takie informacje, co do których wykazano, że posiadają wartość gospodarczą i nie są powszechnie znane w kręgu osób zajmujących się tym rodzajem informacji.

W postępowaniu wykonawcy B., E. i S., zastrzegli jako tajemnicę przedsiębiorstwa dokument Analiza potencjalnych ryzyk, podlegający ocenie przez zamawiającego (w ramach kryterium oceny ofert). Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że każdy z wykonawców zastrzegających tajemnicę przedsiębiorstwa skupił się na wykazywaniu, dlaczego informacje w postaci analizy mogą być uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa, przytaczając orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej w odniesieniu do innych stanów faktycznych. Żaden jednak wykonawca nie wykazał, że zastrzegane przez niego informacje rzeczywiście taką tajemnicę stanowią. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że nie jest istotą zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa analiza orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, czy sądów powszechnych, co może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, ale przedstawienie przez wykonawcę konkretnych, rzeczywistych faktów co do tego, że informacja posiada wartość gospodarczą oraz jest chroniona w konkretny, szczególny sposób. Już z tego względu informacje w postaci ogólnych opisów analizy ryzyk powinny zostać udostępnione pozostałym wykonawcom.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej przedstawione analizy ryzyka dotyczyły informacji powszechnie dostępnych. Zawierały informacje powtarzające się, takie jak utrata konsultanta, czy zastosowanie klauzul umownych (nawet bez przytoczenia treści takich klauzul). Już ten fakt świadczył, że skoro są to informacje powtarzające się, to nie spełniają przesłanki, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nie są to informacje, które nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji, albo nie są łatwo dostępne dla takich osób. Skoro wszyscy w określonym środowisku powszechnie wskazują na te same lub podobne ryzyka, to nie można mówić, że analizy zawierają jakikolwiek nadzwyczajne informacje, które nikomu nie są znane (lub znane tylko wyszczególnionej, okrojonej grupie osób). 

Po drugie, trudno uznać za tajemnicę przedsiębiorstwa informacje znane nie tylko w grupie poszczególnych firm, ale znane powszechnie - nie jest tajemnicą, że w sytuacji utraty konsultanta, konieczne będzie zastąpienie go innym. Nie jest okolicznością nieznana ogółowi, że Wykonawcy mogą posiadać bazy konsultantów, oddziały własnych firm, co łatwo sprawdzić na stronie internetowej). Nie jest także wiedzą tajemną, że w treści umów można stosować klauzule motywujące pracownika/konsultanta, czy określać okresy wypowiedzenia umowy - bo takie rozwiązanie przewiduje powszechnie znana ustawa Kodeks pracy. Dokumenty w postaci regulaminów, umów z pracownikami, są powszechnie stosowanymi dokumentami przez przedsiębiorców. Natomiast w przypadku tajemnicy przedsiębiorstwa mamy do czynienia ze szczególną informacją, która – skoro jest ważna i posiada wartość gospodarczą - to jest dodatkowo chroniona i fakt istnienia tej ochrony Wykonawcy powinni byli wykazać. Ma to elementarne znaczenie w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż jak wskazano powyżej, postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne - i jest to jedna z naczelnych zasad postępowania. 

Przede wszystkim jednak, w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, zastrzegane informacje w tym postępowaniu przedstawiane były w kryterium oceny ofert, podlegały ocenie Zamawiającego i wpływały na przyznawaną punktację, a w konsekwencji na wynik postępowania. Tym bardziej, informacje w tym zakresie powinny być jawne, tak w kontekście zasady jawności postępowania, jak i art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, który stanowi o jawności podstawowych informacji w postępowaniu, takich jak np. cena.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała również, że nie można uznać za tajemnicę przedsiębiorstwa ogólne informacje o firmie, stanowiące ocenę własną jak np. „jesteśmy firma z ugruntowaną renomą na rynku.”, czy „Posiadamy grupy dostępnych osób, co często znacząco skraca okres ich dostępności”.

 

W wyroku z dnia 26 lutego 2021 r., KIO 248/21 

Źródło:  www.uzp.gov.pl 

 

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu do końca. Czytaj portal wPrzetargach.pl na bieżąco.
Portal wPrzetargach.pl to kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych.