Informacje na portalu społecznościowym, a tajemnica przedsiębiorstwa

Informacje na portalu społecznościowym, a tajemnica przedsiębiorstwa

 

Zdaniem Odwołującego tajemnicy przedsiębiorstwa nie stanowią informacje zawarte w wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia. Powszechną praktyką jest, że specjaliści upowszechniają swoje osiągnięcia zawodowe czy to w pracy naukowej, publikacjach, w celu uzyskania kolejnych zleceń lub na portalach społecznościowych dla specjalistów typu GoldenLine czy Linkedln. To nie wykonawca, a wskazani przez niego specjaliści są dysponentami tych informacji. Skoro sami specjaliści mogą komunikować  o posiadanym przez siebie wiedzy i doświadczeniu, to nie można twierdzić, że informacje zawarte w wykazie są nieujawnione do wiadomości innych osób i podmiotów.

W wyroku z dnia 29 stycznia 2018 r., KIO 90/18, Krajowa Izba Odwoławcza zwstwierdziła, że Odwołujący wykazał jedynie,  że na portalu LinkedIn występują użytkownicy deklarujący współpracę z Przystępującym  lub pracę na jego rzecz. Nie wiadomo jednak jakiego rodzaju to praca bądź współpraca, ani na jakich zasadach. Odwołujący nie wykazał też w jaki sposób przedstawione przez niego informacje mają odnosić się do tych zastrzeżonych przez Przystępującego.

W ocenie Izby dowody te nie odnosiły się w żadnym stopniu do słuszności czy też niesłuszności zastrzeżenia części oferty Przystępującego, nie miały też żadnego związku z przedmiotem zastrzeżenia. Izba zwraca uwagę, że informacje z portalu LinkedIn zaprezentowane tak, jak uczynił  to Odwołujący, nie mają żadnej wartości dowodowej. Na portalu tego rodzaju każdy może założyć konto i stać się zarejestrowanym użytkownikiem. Informacje podawane przez użytkowników nie podlegają weryfikacji, co do ich prawdziwości. Wobec tego nie można mieć żadnej pewności, czy deklarowane przez użytkowników portalu doświadczenie zawodowe i wiedza fachowa są zgodne z rzeczywistością. Należy mieć na uwadze, że portale typu LinkedIn często są wykorzystywane przez osoby poszukujące zatrudnienia. Powszechnym zjawiskiem jest zawyżanie swoich deklarowanych umiejętności zawodowych przez użytkowników, w celu uatrakcyjnienia się dla potencjalnych pracodawców.  Z powyższych względów względu Izba nie uwzględniła całej argumentacji opartej  o wydrukowane z portalu LinkedIn informacje dotyczące osób deklarujących pracę  dla Przystępującego przedstawione przez Odwołującego w toku rozprawy. Odwołujący mimo usilnych starań nie wykazał, że zastrzeżone przez Przystępującego informacje  są powszechnie dostępne i jako takie powinny zostać odtajnione.

Przystępujący zastrzegł wąski, konkretny zakres informacji i ten zakres uzasadnił w sposób wystarczający, by Zamawiający nie mógł ich odtajnić i ujawnić. Notatka z 11 stycznia 2018 roku sporządzona przez Zamawiającego wskazuje na fakt przeprowadzenia analizy dotyczącej rzeczywistej niejawności zastrzeżonych w ofercie Przystępującego informacji. Zamawiający sprawdził zatem prawidłowość zastrzeżenia, nie zakładając z góry, że jest  ono zasadne. Treść notatki jest ogólnikowa, ale wskazuje, że Zamawiający oprócz popularnych portali społecznościowych analizował również strony internetowe Przystępującego oraz podmiotów na rzecz, których Przystępujący wykonywał zamówienia. Przeczy to twierdzeniu Odwołującego jakoby Zamawiający poprzestał na próbie wyszukania wszystkich zastrzeżonych informacji w jednym miejscu, a nie znalezienie ich w ten sposób doprowadziło go do wniosku, że dane te nie są dostępne.  Wynik analizy był jednoznaczny – zastrzeżone przez Przystępującego informacje  nie są możliwe do znalezienia w Internecie, co wskazuje na dotychczasowe skuteczne  ich utajnianie przez Przystępującego.

Art. 8 ust. 3 Pzp nie wymaga od wykonawcy udowodnienia, że zastrzeżona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, a jedynie wykazanie tego. Przystępujący wskazał,  że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, że zachowanie  ich w tajemnicy pozostaje jego wolą oraz podjęte zostały środki, by informacje te nie stały  się powszechnie dostępne. Odwołujący w toku postepowania nie udowodnił okoliczności przeciwnej, pomimo starań nie dotarł do informacji będących przedmiotem zastrzeżenia. Powyższe okoliczności pozwalają na przyjęcie, że Przystępujący prawidłowo wykazał,  że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

Wyrok z dnia 29 stycznia 2018 r., KIO 90/18

Źródło: www.uzp.gov.pl

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję