Jeśli w dokumencie tylko pewien fragment zasługuje na objecie go tajemnicą przedsiębiorstwa, to ten fakt nie rozciąga tego uprawnienia na cały dokument

Jeśli w dokumencie tylko pewien fragment zasługuje na objecie go tajemnicą przedsiębiorstwa, to ten fakt nie rozciąga tego uprawnienia na cały dokument

 

Wykonawcy, którzy decydują się działać na rynku zamówień publicznych, wkraczają w reżim oparty na zasadzie jawności. Powinni zatem mieć świadomość konsekwencji, iż jeśli ubiegają się o uzyskanie zamówienia finansowanego ze środków publicznych to ich oferty muszą być poddane procedurom określonym w przepisach prawa zamówień publicznych. Transparentność takich postępowań pociąga za sobą konieczność ujawnienia szeregu informacji o ich działalności (…). Ten wymóg transparentności wydatkowania środków publicznych w zbiegu z prawem wykonawcy do utajnienia niektórych treści oferty, nakłada na zamawiającego szczególny obowiązek wyważenia racji wykonawcy mając na względzie zasady Pzp, a także interes innych wykonawców biorących udział w postepowaniu (…). W innym przypadku zamawiający jest narażony na korektę finansową przyznanych środków finansowych, gdyż czynność ta może mieć istotny wpływ na prawidłowy wybór najkorzystniejszej oferty. W tym zakresie zamawiający na wstępie podejmowania stanowiska co do zasadności wniosku Odwołującego o potrzebie objęcia tajemnicą złożonych wyjaśnień, powinien ocenić motywy jakimi kierował się wykonawca podejmując taką decyzje, wykazane w uzasadnieniu stanowiska wykonawcy.

Ciężar wykazania, że informacje zastrzeżone przez wykonawcę stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spoczywa na wykonawcy zastrzegającym takie informacje i powyższe wykonawca musi uczynić do upływu terminu składania ofert/wniosków, nie czekając na ewentualne wezwania zamawiającego.

Wykonawca składający ofertę musi udowodnić - razem ze złożonym zastrzeżeniem - że istnieją podstawy do nieujawniania informacji zawartych w ofercie (…).

W wyroku z dnia 10 stycznia 2014 r., I OSK 2143/13, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, zwrócił uwagę, że nie jest możliwe uznanie działania wykonawcy za prawidłowe w sytuacji, kiedy wskazując na potrzebę objęcia danych ofertowych tajemnicą przedsiębiorstwa, uzasadnienie takiej czynności opiera się jedynie na powołaniu uregulowania ustawowego w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa. Wykazanie potrzeby ochrony informacji drażliwych dla wykonawcy winno polegać na szczegółowym opisaniu argumentacji i wykazaniu aspektu, dlaczego dane informacje winny podlegać ochronie oraz przedstawieniu negatywnych skutków dla wykonawcy w przypadku ujawnienia tych informacji. Wykazanie powinno opierać się o obiektywne przesłanki rynkowe.

W związku z tym, iż objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa części dokumentów oferty stanowi wyjątek od zasady jawności postępowania, to wykonawcy, aby uzyskać taką ochronę muszą spełnić zarówno wymagania formalne - z art. 8 ust 1-3 oraz art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uznk), a także objąć tajemnicą tylko te informacje (i w takim zakresie), które obiektywnie taką tajemnice stanowią.  

Krajowa Izba Odwoławcza wielokrotnie podkreślała w swoich orzeczeniach, że ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa mogą podlegać tylko informacje co do których wykazano, że spełniają łącznie wymagania z art. 11 ust.4 uznk, a nie plik różnego rodzaju dokumentów z pieczątką o treści „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

Ani zamawiający, ani Krajowa Izba Odwoławcza nie są uprawnieni do ustalania, która treść dokumentów zawarta w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny, może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, a która nie.

Istotne jest precyzyjne wskazanie, które informacje podlegają zastrzeżeniu i wykazaniu, w jakim aspekcie tajemnicę tę należy oceniać.

Jeśli w dokumencie tylko pewien fragment zasługuje na objecie go tajemnica przedsiębiorstwa, to ten fakt nie rozciąga tego uprawnienia na cały dokument, czy nawet plik dokumentów.

Ciężar udowodnienia zaistnienia wyjątkowych okoliczności, uzasadniających utajnienie jawności postępowania i znajdujących oparcie w przepisach ustawy, spoczywa na wykonawcy, który takiego zastrzeżenia dokonał oraz na zamawiającym - w przypadku, gdy nie zdecydował się on na odtajnienie informacji, których tajność zastrzegł wykonawca.

To dzięki prawu do uzyskiwania pełnej informacji o postępowaniu i czynnościach podejmowanych przez zamawiającego wobec konkurencyjnych ofert, wykonawcy mogą skutecznie bronić swoich interesów.


Wyrok z dna 21 marca 2018 r., KIO 421/18, KIO 431/18   
Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję