Termin na wniesienie odwołania wobec zaniechania ujawnienia informacji zastrzeżonych tajemnicą przedsiębiorstwa

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. 

Z literalnego brzmienia ww. przepisu wynika, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa musi nastąpić jednocześnie z wykazaniem, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak ww. wykazania powoduje natomiast, że zastrzeżenie jest bezskuteczne, a informacje powinny zostać ujawnione przez zamawiającego. Przepisy ustawy Pzp, nie regulują trybu badania skuteczności zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nie wskazują wprost, od jakiego zdarzenia rozpoczyna się bieg terminu do wniesienia odwołania na zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa części oferty danego wykonawcy. 

Zgodnie z treścią przepisu art. 182 ust. 3 pkt. 1 ustawy Pzp, „Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust 1 i 2 wnosi się (...) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia”. 

W przypadku odwołania wobec zaniechania ujawnienia informacji zastrzeżonych tajemnica przedsiębiorstwa, w wyjaśnieniach złożonych w trybie przepisu art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, należy przyjąć termin, posiłkując się treścią przepisu art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, który stanowi, iż „Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.”

Dyspozycja omawianego przepisu, w sposób bezpośredni reguluje termin na udostępnienie wykonawcom wyjaśnień składanych w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, wskazując, iż terminem tym jest termin po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, albowiem wyjaśnienia takie stanowią załączniki do protokołu z postępowania. 

Przekładając powyższe ustalenia na stan faktyczny przedmiotowej sprawy, wskazać należy, iż termin na wniesienie środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu zaczął biec od dnia podania do publicznej wiadomości, informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, tj. od dnia 28 października 2019 r. 

Oznacza to, że odwołujący składający swoje odwołanie w dniu 7 listopada 2019 r., dochował należytej staranności i wniósł odwołanie, na zaniechanie czynności zamawiającego, w terminie określonym przepisami ustawy Pzp.  

 

Wyrok z dnia 21 listopada 2019 r., KIO 2263/19 

Źródło:  www.uzp.gov.pl
 

ś