Jak liczyć okres (termin) związania ofertą?

Jak liczyć okres (termin) związania ofertą?

 

Zgodnie z art. 85 ust. 5 Pzp bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że określony przez zamawiającego termin do składania ofert wlicza się do okresu związania ofertą.

Nie znajduje w tym przypadku zastosowania sposób liczenia terminów określony w przepisach kodeksu cywilnego. Zgodnie bowiem z art. 110 k.c. takie rozwiązania mają zastosowanie tylko wtedy, gdy ustawa orzeczenie sądu lub decyzja innego organu państwowego albo czynność prawna samodzielnie nie określają innego terminu.

Przepisy Pzp stanowią lex specialis w stosunku do przepisów Kodeksu cywilnego tylko w obszarach uregulowanych w Pzp.

Wykładnia literalna przepisu art. 85 ust. 5 Pzp i użycie w nim przez ustawodawcę wyrazu „wraz", czyli w tej samej chwili, pozwala przypisać temu przepisowi pierwszeństwo zastosowania przed art. 111 § 2 k.c. w brzmieniu „jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło", oraz uznać, że początek terminu związania ofertą stanowi pierwszy określony przez zamawiającego pierwszy dzień składania ofert.

 

Orzecznictwo:

Wyrok z dnia 27 lipca 2015 r., KIO 1470/15

Należy wskazać, że liczenie terminu biegu związania ofertą jest uregulowane odmiennie od regulacji Kodeksu cywilnego w art. 111 § 2, w zakresie początku biegu terminu, ponieważ art. 85 ust. 5 Pzp nakazuje rozpocząć liczenie biegu terminu wraz z upływem terminu składania ofert, a nie od dnia następnego po terminie składania ofert (por. przykładowo: wyrok z dnia 13 kwietnia 2015 r., KIO 618/15, KIO 625/15). Pojęcie „termin” służy do określenia czasu, z którego upływem mogą łączyć się określone skutki prawne. Określenie „termin” służy m.in. określeniu konkretnego punktu czasowego (…). W niniejszej sprawie ten konkretny punkt czasowy zaistniał w dniu 10 czerwca 2015 r., o godzi. 9:00, i z tą też chwilą upłynął termin składania ofert, a bieg rozpoczął 30-sto dniowy termin związania ofertą. Trzydzieści dni upływało w tych okolicznościach w dniu 9 lipca 2015 r.

 

Wyrok z dnia 24 stycznia 2014 r., KIO 41/14

W tym zakresie Izba podtrzymuje dotychczasowe ugruntowane i jednolite stanowisko (wyrok ZA z dnia 18 stycznia 2005 r., UZP/ZO/0-11/05; wyrok ZA z dnia 31 marca 2005 r., UZP/ZO/0-526/05; wyrok ZA z dnia 10 października 2005 r., UZP/ZO/0-2784/05, wyrok z dnia 15 stycznia 2008 r., KIO/UZP 65/07, wyrok z dnia 03 kwietnia 2008 r., KIO/UZP 246/08, wyrok z dnia 12 września 2008 r., KIO/UZP 901/08, wyrok z dnia 22 grudnia 2008 r., KIO/UZP 1433/08, wyrok z dnia 8 kwietnia 2010 r., KIO/UZP 426/10, wyrok z dnia 9 listopada 2010 r., KIO/UZP 2339/10, wyrok z dnia 4 października 2012 r., KIO 2020/12), że o ile w Pzp do obliczania terminów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące terminów to na gruncie art. 85 ust. 5 Pzp przyjął się pogląd, że regulacja kodeksowa nie ma zastosowania do obliczania terminu związania ofertą. (…) Stanowisko takie wyraził również Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z dnia 30 stycznia 2007 r., XIX Ga 3/07 w sprawie wyroku ZA  z dnia 1 grudnia 2006 r., UZP/ZO/0-2854/06, stwierdzając, że „Sześćdziesięciodniowy termin związania ofertą rozpoczął bieg wraz z upływem terminu składania ofert”.

 

Wyrok z dnia 10 grudnia 2013 r., KIO 2733/13

Na podstawie zgodnego stanowiska doktryny oraz orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej stwierdzić należy, że do sposobu liczenia terminu związania ofertą nie stosuje się regulacji Kodeksu cywilnego, co oznacza, że przy liczeniu tego terminu, odrębnie niż w Kodeksie cywilnym, dzień wyznaczony na termin składania ofert uwzględnia się. Skoro więc termin składania ofert będący pierwszym dniem związania ofertą wyznaczony był na dzień 21 października 2013 roku, to przy uwzględnieniu wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ 90 dni termin związanie ofertą upłynie w dniu 18 stycznia 2014 r. Jeżeli zatem przedstawiono w ofercie gwarancję ważną do 19 stycznia 2014 r., to uznać należy, że dokument wadialny odpowiada wymogom Pzp i w sposób prawidłowy zabezpiecza ofertę wykonawcy w całym okresie związania nią przez wykonawcę.

 

Wyrok z dnia 4 października 2012 r., KIO 2020/12  

Przyjęty w SIWZ 60 dniowy termin związania ofertą rozpoczął bieg z upływem terminu składania ofert w dniu 2 lipca 2012 r., co oznacza, że dzień 2 lipca 2012 r. był pierwszym dniem tego terminu, zatem upływ terminu nastąpił w dniu 30 sierpnia 2012 r. Odwołujący przyjął sposób liczenia terminu określony w art. 111 § 2 k.c. , co jednoznacznie wynika z odwołania, zatem uznał, że jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, którego nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło, więc ostatnim dniem terminu związania ofertą jest dzień 31 sierpnia 2012 r. (3 lipiec - 31 sierpień 2012 r.). Okres ważności wadium został ustanowiony też do dnia 31 sierpnia 2012 r. 

 

Wyrok z dnia 9 listopada 2010 r., KIO 2339/10

Niesporne w sprawie jest, iż terminem składania ofert był dzień 10 września 2010 r., a okres związania ofertami wynosi 60 dni. Zgodnie z art. 85 ust. 5 Pzp bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, a powyższe oznacza, że przy liczeniu terminu związania ofertą uwzględnia się dzień składania ofert, a więc dzień, w którym nastąpiło zdarzenie dające początek biegu terminu, a w okolicznościach niniejszej sprawy jest to dzień 10 września 2010 r. Powyższe oznacza, że termin związania ofertą upływa dnia 8 listopada 2010 r. Tym samym stwierdzić należy, iż wadium wniesione w formie gwarancji wadialnej obowiązujące do dnia 8 listopada 2010 r. obejmuje cały wymagany okres związania ofertą, co oznacza brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp i zastosowania w konsekwencji art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp.

 

Opracowanie:  Zespół wPrzetargach
Orzecznictwo:  www.uzp.gov.pl