Nie jest dopuszczalne wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu, jeżeli podstawa wykluczenia nie wynika z SIWZ

Wielokrotnie wybrzmiało już w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (na które również powoływał się przystępujący w złożonym przez siebie piśmie procesowym), iż brak związania ofertą z uwagi na to, że wykonawca samodzielnie nie dokonał przedłużenia terminu związania ofertą nie powoduje nieważności oferty, czy jej wygaśnięcia. 

Nie może też stanowić przesłanki odrzucenia oferty w oparciu o przepis art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp. 

Powyższe przesądził także Trybunał Sprawiedliwości w postanowieniu z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie C-35/17 Saferoad Grawil Sp. z o.o. i Saferoad Kabex Sp. z.o.o. przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, gdzie stwierdził, że zasadę równego traktowania i obowiązek przejrzystości należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wskutek niespełnienia przez niego obowiązku, który nie wynika wyraźnie z dokumentacji przetargowej lub obowiązującej krajowej ustawy, lecz z wykładni tej ustawy i tej dokumentacji, a także z uzupełniania przez krajowe organy administracji lub sądownictwa administracyjnego występujących w tej dokumentacji luk. 

Oznacza to, że nie jest dopuszczalne wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli podstawa wykluczenia nie wynika z przepisów prawa ani warunków zamówienia opisanych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Tym samym, za wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 października 2019 r., KIO 2104/2019, należy stwierdzić, że „Nie może zatem budzić wątpliwości fakt, iż skoro art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp odnosi się tylko do sytuacji, w której wykonawca na wniosek zamawiającego nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, to nie można przedmiotowej przesłanki odrzucenia rozciągać również na inne, niewskazane w treści przepisu przypadki.”

Tym samym zamawiający miał prawo dokonania wyboru takiej oferty i nie mógł jej odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp
 

Wyrok z dnia 9 października 2020 r., KIO 2426/20

Źródło:  www.uzp.gov.pl