Upływ terminu związania ofertą, gdy termin uległ zawieszeniu w momencie wniesienia odwołania

Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w SIWZ, jednak nie dłużej niż 30 dni - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 90 dni - jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług -10 000 000 euro, 60 dni - jeżeli wartość zamówienia jest inna niż określona w pkt 1 i 2. 

Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Podkreślić należy, że wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne są traktowani jako profesjonaliści nie tylko w zakresie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, ale także w zakresie znajomości reguł i procedur obowiązujących na rynku zamówień publicznych. 

Określony przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu 60- dniowy termin związania ofertą, liczony od terminu składania ofert (od dnia 29 listopada 2019 r.) pierwotnie upływał w dniu 27 stycznia 2020 r. Termin ten uległ jednak zawieszeniu w momencie wniesienia odwołania w sprawie KIO 2610/19, tj. w dniu 23 grudnia 2019 r. do dnia 10 stycznia 2020 r., w którym nastąpiło ogłoszenie orzeczenia, tj. o 18 dni. W tych okolicznościach termin związania ofertą z mocy art. 182 ust. 6 ustawy Pzp wydłużył się do dnia 14 lutego 2020 r. 

Wyboru wykonawcy dokonano w dniu 6 lutego 2020 r., a więc w terminie związania ofertą.


Wyrok z dnia 25 lutego 2020 r., KIO 294/20 
Źródło:  www.uzp.gov.pl