W przypadku przesłanki jedynego wykonawcy zamawiający musi wziąć pod uwagę nie tylko rynek polski, ale również rynek państw członkowskich GPA

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ustalił, że zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę 24 fabrycznie nowych i wyprodukowanych w 2012 r. pistoletów maszynowych MP5A3, kal. 9x19 mm Parabellum, produkcji niemieckiej firmy H. & K., o samoczynnym i samopowtarzalnym rodzaju ognia, z kolbą wysuwaną o trzech punktach zablokowania oraz obustronnym bezpiecznikiem skrzydełkowym.

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania zamawiający wyjaśnił, że jedynym w Polsce dystrybutorem uprawnionym do wprowadzania na rynek Polski tego typu pistoletów maszynowych jest firma C. i zdaniem Zamawiającego dostawę pistoletów mógł zrealizować jedynie ten wykonawca. Jak wskazał zamawiający, analiza rynku przeprowadzona przed dokonaniem opisu przedmiotu zamówienia wykazała, że nie istnieją równoważne produkty innych wykonawców, które spełniałyby wszystkie wymagania zamawiającego. Dodatkowo zauważył, iż przy dokonywaniu wyboru pistoletów maszynowych MP5A3, kal. 9x19 mm Parabellum kierował się cechami technicznymi i bezpieczeństwem oraz kompatybilnością techniczną z posiadanymi już pistoletami maszynowymi.

Zamawiający stwierdził, że na etapie przygotowania postępowania był już w posiadaniu pistoletów maszynowych MP5 wraz z osprzętem w postaci zestawów konwersyjnych, pozwalających używać treningowej amunicji barwiącej, dedykowanej jedynie do tej broni. Wobec powyższego, w ocenie zamawiającego, wybór innych pistoletów maszynowych dostępnych na rynku spowodowałby konieczność nabycia innego osprzętu o innych parametrach technicznych, co skutkowałoby niekompatybilnością techniczną i dużymi trudnościami technicznymi w użytkowaniu. Ponadto, zamawiający wziął pod uwagę koszty szkolenia i czas potrzebny na przygotowanie osób do obsługi nowej broni.

W Informacji o wyniku kontroli Prezes Urzędu Zamówień Publicznych stwierdził, że zamówienie z wolnej ręki jest trybem szczególnym, stosowanym w sytuacjach, gdy zastosowanie przetargu lub innego konkurencyjnego trybu postępowania nie jest możliwe. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Z tego powodu jest to tryb, którego stosowanie ustawodawca dopuszcza tylko w szczególnych, wymienionych w ustawie przypadkach, których enumeratywne wyliczenie zawiera art. 67 ust. 1 Pzp.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zwrócił również uwagę, że stosowanie procedury zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) Pzp jest uzależnione od kumulatywnego spełnienia dwóch przesłanek, a mianowicie istnienia szczególnych przyczyn technicznych przedmiotu zamówienia oraz tego, aby ze względu na szczególne przyczyny techniczne udzielenie zamówienia innemu niż wskazany przez zamawiającego wykonawcy było obiektywnie niemożliwe. Zamawiający musi przede wszystkim wykazać, iż tylko i wyłącznie dany wykonawca jest w stanie w ogóle zamówienie wykonać.

Konieczne jest zatem obiektywne ustalenie przez zamawiającego, czy w danej sytuacji, w odniesieniu do danego konkretnego zamówienia, istnieją inni alternatywni wykonawcy, którzy mogliby potencjalnie zrealizować zamówienie.

 

Tymczasem, w ocenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zamawiający nie wykazał spełnienia przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) Pzp w odniesieniu do zamówienia na dostawę pistoletów maszynowych. Z analizy dokumentów postępowania oraz wyjaśnień Zamawiającego nie wynikało, aby istniały obiektywne przyczyny techniczne powodujące, że zamówienie mogło zostać powierzone wyłącznie wykonawcy C. Zamówienie mogło bowiem zostać wykonane w sposób należyty również przez innych wykonawców, niż wykonawca C. W ocenie Prezesa Urzędu, przeprowadzona weryfikacja rynku w zakresie przedmiotu zamówienia, w wyniku której zamawiający uznał, iż jedynym licencjonowanym w Polsce dystrybutorem, uprawnionym do wprowadzenia na rynek jest C., jak również wcześniejsze posiadanie przez zamawiającego pistoletów maszynowych MP5 wraz z osprzętem, czy też zachowanie kompatybilności technicznej z posiadanymi już pistoletami maszynowymi nie uzasadniały zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) Pzp. Tym samym, jeżeli istnieją na rynku inne podmioty mogące zrealizować zamówienie, na co w przedmiotowej sprawie wskazał zamawiający porównując broń firm: Fabryka Broni „Ł”, w R., B&T (…), H&K (…), Č. Z., należy przeprowadzić postępowanie w trybie konkurencyjnym. Jest ono bowiem najlepszym sposobem weryfikacji rynku.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych uznał, że rynek w zakresie dostaw pistoletów maszynowych jest rynkiem konkurencyjnym. Potwierdzają to również ogłoszenia o zamówieniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego (np. Centralny Zarząd Służby Więziennej w W., (…), Izba Celna w B. P., (…).

Jednocześnie, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zauważył, że zamawiający analizując wystąpienie okoliczności określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) Pzp powinien wziąć pod uwagę nie tylko rynek polski, ale również rynek wszystkich państw członkowskich GPA. Tym samym, nie było żadnych przeszkód, aby zamawiający opisał swoje potrzeby w sposób umożliwiający dostawę broni o określonych funkcjach, a także aby wybór ich dostawcy mógł być dokonany w trybie konkurencyjnym.

Ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zgodziła się Krajowa Izba Odwoławcza.

 

Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z dnia 28 kwietnia 2014 r., KIO/KD 37/14

 

Teksty i sygnatury orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej pochodzą z bazy orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej dostępnej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl

ś