Tryb WR - art. 67 ust. 1 pkt 4

22 wrz 2016, 18:52 Odstąpienie w postępowaniu z wolnej ręki od żądania od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, opisu sposobu spełniania warunku ekonomicznego i doświadczenia, oznacza dokonanie istotnych zmian pierwotnych warunków zamówienia, i braku podstaw do zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp

W rozpatrywanym stanie faktycznym, zamawiający przeprowadził co prawda dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, ale w żadnym z nich nie dokonał czynności odrzucenia ofert w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, z uwagi na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia. Powodem unieważnienia przeprowadzonych postępowań było: w pierwszym przypadku - zaoferowanie ceny, która przekraczała wartość środków przeznaczonych na finansowanie zamówienia, w drugim przypadku - odmowa wykonawcy zawarcia umowy.