Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, a wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, dotychczasowymi wykonawcą usług lub robót budowlanych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp będą wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku zamawiający może żądać wykonania całości lub części przedmiotu zamówienia od wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie zamawiającego przez któregokolwiek z tych wykonawców zwalnia pozostałych (zob. art. 141 Pzp).

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych wyrażonym w opinii „Zamówienia dodatkowe i uzupełniające dla konsorcjum” „wykładnia przepisów art. 67 ust. 1 pkt (…) 6 ustawy PZP nie wyklucza możliwości udzielenia zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego jednemu lub kilku wykonawcom wchodzącym w skład konsorcjum, któremu udzielono zamówienia podstawowego”.

Ponadto Urząd Zamówień Publicznych stwierdza, że „W tym zakresie konieczne jest przyjęcie wykładni funkcjonalnej i systemowej przepisów art. 67 ust. 1 pkt (…) 6 ustawy PZP. Ustalenie sensu normatywnego przesłanki udzielenia zamówienia dodatkowego i uzupełniającego «dotychczasowemu wykonawcy», jako gwarancji przejrzystości procedur udzielania zamówień publicznych, nie prowadzi wprost do zakwestionowania możliwości udzielenia takiego zamówienia jednemu albo niektórym wykonawcom uczestniczącym w konsorcjum wykonującym zamówienie podstawowe. W dalszym bowiem ciągu jest zachowany zamknięty krąg podmiotów, którym może zostać udzielone zamówienie dodatkowe lub uzupełniające. A tego dotyczy istota omawianej przesłanki”. Udzielenie zamówienia (…) uzupełniającego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp tylko jednemu albo niektórym wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia może wynikać z okoliczności związanych z samymi wykonawcami (likwidacja, ogłoszenie upadłości), specyfiki przedmiotu zamówienia, faktu, iż określoną część zamówienia ze względu na posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji, wykonywał lub wykonuje jeden z tych wykonawców lub sytuacji, gdy nie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą zainteresowania wykonaniem zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego.”.

 

Źródło:  

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/zamowienia-dodatkowe-i-uzupelniajace-dla-konsorcjum