Czy pojęcie „powtórzenia tego samego rodzaju zamówień, co zamówienie podstawowe” dotyczy usług faktycznie wykonanych, czy zamówienia podstawowego objętego umową?

Odnosząc się do drugiej przesłanki dotyczącej „powtórzenia tego samego rodzaju zamówień” skład orzekający uznał, że Odwołujący wykazał, że charakter czynności wykonywanych w ramach usługi integratorskiej jest zupełnie inny niż czynności wykonywane w ramach usług utrzymania. 

Skoro więc w zakres usług utrzymania wchodzą zupełnie inne czynności niż w zakres Usługi integratorskiej to zdaniem składu orzekającego zamówienie uzupełniające, nie jest zamówieniem tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe faktycznie wykonywane przez C. oraz nie jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. 

Skład orzekający stwierdził bowiem, że pojęcia „powtórzenia tego samego rodzaju zamówień, co zamówienie podstawowe” odnosić należy do usług faktycznie wykonanych, a nie do zamówienia podstawowego objętego umową. 

Nie można bowiem przy ocenie wystąpienia omawianej przesłanki pominąć okoliczności związanej z częściowym odstąpieniem Zamawiającego od umowy ZUS - C. Skutkiem bowiem tego odstąpienia, jak wyżej wskazano, było uznanie części Umowy ZUS - C. za niebyłą. 

Skoro więc umowa jest niebyłą w części, to nie można z kolei traktować jej tak jakby kiedykolwiek w tej części istniała (tj. jakby Konsorcjum kiedykolwiek było zobowiązane do świadczenia Usług określonych Metrykami niezaliczonymi). 

Poza tym należy zauważyć, że aby coś można było „powtórzyć”, to wcześniej trzeba to co najmniej raz wykonać. 

W tym tkwi bowiem istota słowa „powtórzyć”. 

Skoro Konsorcjum nie wykonywało usług, o których mowa w aneksie, to nie można uznać, że mogłoby je „powtórzyć”. To powoduje, że w okolicznościach faktycznych rozpoznawanej sprawy nie można mówić o spełnieniu przesłanki „powtórzenia tego samego rodzaju zamówień". 

W konsekwencji skład orzekający uznał, że nie została spełniona przesłanka dotycząca powierzenia realizacji zamówienia uzupełniającego dotychczasowemu wykonawcy oraz przesłanka dotycząca konieczności „powtórzenia tego samego rodzaju zamówień”.


 Wyrok z dnia 19 lutego 2021 r., KIO 18/21 

 Źródło:  www.uzp.gov.pl