Udzielanie w 2021 r. tzw. „zamówień uzupełniających, podobnych”, przewidzianych w 2020 r.

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) - w skrócie ustawa Pzp, mają zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych od dnia 1 stycznia 2021 r., w tym także do postępowań wszczętych w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8, art. 388 pkt 2 lit. b i c lub art. 415 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy Pzp.

Jeżeli zamawiający przewidział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp2004, to będzie udzielać tych zamówień, pod warunkiem, że zostaną spełnione przesłanki do ich udzielenia określone w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 (zamówienia klasyczne) oraz art. 388 pkt 2 lit. b i c (zamówienia sektorowe) lub art. 415 ust. 2 pkt 5 i 6 (zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa) ustawy Pzp.

Warto jednak zauważyć, że w przypadku, gdy oszacowana wartość np. zamówienia, o którym mowa np. w art. art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp (zamawiający publiczni, zamówienia klasyczne) będzie mniejsza niż 130 000 zł, do udzielenia takiego zamówienia zamawiający nie stosuje przepisów ustawy Pzp.

Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przepisy tej ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych. 

W takim przypadku zamawiający może powierzyć udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp wykonawcy zamówienia podstawowego lub każdemu innemu wykonawcy.

 

Koło - JEN 2.png     Józef Edmund Nowicki, Redaktor naczelny