Trybu zapytania o cenę nie stosuje się do dostaw lub usług w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb zamawiającego, nabywania rzeczy i usług specjalistycznych, nietypowych, o ograniczonej dostępności, a także wymagających szczególnych kwalifikacji, uprawnień lub pozwoleń

Trybu zapytania o cenę nie stosuje się do dostaw lub usług w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb zamawiającego, nabywania rzeczy i usług specjalistycznych, nietypowych, o ograniczonej dostępności, a także wymagających szczególnych kwalifikacji, uprawnień lub pozwoleń

 

Przesłanki zastosowania trybu zapytania o cenę określa art. 70 Pzp. Zgodnie z tym przepisem zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki: przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, oraz wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Przepisy Pzp nie zawierają definicji „dostaw lub usług powszechnie dostępnych” ani  „ustalonych standardów jakościowych”. Cechą wspólną „dostaw lub usług powszechnie dostępnych” ani  „ustalonych standardów jakościowych” jest ich dostępność dla każdego (usługi i dostawy muszą dotyczyć bieżących potrzeb użtkownika), bez względu na to, czy jest osobą fizyczną, czy prawną, czy też inną jednostką organizacyjną, a także, czy jest podmiotem prawa prywatnego, czy publicznego.

Dostawa lub usługa jest powszechnie dostępna, gdy służy każdemu do zaspokajania jego bieżących potrzeb. O uznaniu dostawy lub usługi za powszechnie dostępną nie decyduje zatem to, od ilu podmiotów na rynku można ją kupić, ale to, czy usługa ta służy bieżącemu użytkowi przeciętnego odbiorcy (zob. uchwałę z dnia 9 kwietnia 2014 r., KIO/KD 26/14).  

Użycie w art. 70 Pzp sformułowania „o ustalonych standardach jakościowych” oznacza, że przedmiotem zamówienia w trybie zapytania o cenę nie mogą być dostawy lub usługi nietypowe lub specjalistyczne.

Trybu zapytania o cenę nie stosuje się do dostaw lub usług, których standardy jakościowe są ustalane w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb zamawiającego oraz nabywania rzeczy i usług specjalistycznych, nietypowych, o ograniczonej dostępności, a także wymagających szczególnych kwalifikacji, uprawnień lub pozwoleń.

Określone usługi lub dostawy mają „ustalone standardy jakościowe” tylko wówczas, gdy niezależnie od tego, kto będzie ich wykonawcą, jedyną różnicą będzie zaoferowana cena, a usługa lub dostawa będzie identyczna.

O tym, czy dostawy lub usługi są powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, decyduje całość zamówienia publicznego. Zamawiający przy wyborze trybu zapytania o cenę powinien zatem opisać przedmiot zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 1 Pzp, a więc w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę, czy  dostawy lub usługi są powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych.

Do usług powszechnie dostępnych nie można zaliczyć usług związanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, usług wymagających posiadania kwalifikacji wymaganych do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, usług ubezpieczenia, usług konserwacji zabytków, usług zarządzania i rozliczania projektów unijnych, usług transportu lotniczego, specjalistycznych usług wysokościowych, usług wykrywania wycieków na sieciach wodociągowych, bezinwazyjnego pomiaru przepływu wody w sieci, ustalania przebiegu (trasowania) podziemnego uzbrojenia terenu, usług polegających na usuwaniu produktów niebezpiecznych, wykonywania usług inżyniera kontraktu lub sprawowania nadzoru inwestorskiego, usług tłumaczeń tekstów specjalistycznych.

Do dostaw powszechnie dostępnych nie można zaliczyć nabywania specjalistycznej aparatury i urządzeń, samochodów osobowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, pojazdów specjalnych, a także innych urządzeń i aparatury o wysokim stopniu złożoności.

W  orzeczeniu z dnia 23 września 2013 r., BDF1/4900/33/38/13/RWPD-361, Główna Komisja Orzekająca uznała, że w trybie zapytania o cenę nie można udzielić zamówienia na usługi dowożenia dzieci do oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjum. Główna Komisja Orzekająca zwróciła uwagę, że „Prawo zamówień publicznych nie określa bliżej „usług lub dostaw powszechne dostępnych o ustalonych standardach jakościowych”. Kierując się jednak wykładnią językową, ustawowe pojęcie „powszechnie dostępny” należałoby rozumieć jako „dotyczący wszystkich, wszystkiego”, „ogólny”, podobnie jak „ustalone standardy jakościowe” pojmowane jako „przeciętne typy, wzorce, rodzaje (gatunki), wyroby odpowiadające przeciętnym wymaganiom”.

Przesłankę zawartą w art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych należałoby więc rozumieć jako możliwość realizacji typowych zamówień. O powszechnej dostępności świadczyć może, np. wielość podmiotów występujących na rynku i zajmujących się dostawą określonych typowych produktów lub świadczeniem usług, które spełniają określone wymogi (normy techniczne). Normy te (wymagania) muszą mieć jednak charakter standardowy, typowy, a nie specyficzny, wymagający indywidualnego podejścia. Taki standardowy charakter mają, np. gotowe wyroby katalogowe o małym stopniu złożoności, produkty spożywcze różnego asortymentu, materiały biurowe, powszechnie stosowane leki, itp. Na rynku usług mogą to być, np. proste usługi poligraficzne (druk), usługi utrzymania czystości (sprzątanie) itp. W literaturze przedmiotu utrzymuje się, że procedura zapytania o cenę jest powszechnie dostępną metodą dochodzenia do udzielenia zamówienia publicznego w przypadku zamówień o mniejszej wartości, typowych i najprostszych, a zamawiane rzeczy lub usługi powinny być w pełni porównywalne, bowiem jedynym różnicującym je czynnikiem jest cena. W świetle dokonanych ustaleń Komisja stwierdziła, iż na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych usługa polegająca na dowożeniu dzieci do przedszkoli i szkół nie daje zamawiającemu prawnej możliwości zastosowania trybu zapytania o cenę, gdyż w omawianym przypadku usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia nie można uznać za usługę powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych. Usługa ta nie może być spełniona przez dowolnego wykonawcę, lecz wyłącznie przez osoby lub podmioty posiadające wymagane uprawnienia do transportu osób.”.

W uchwale z dnia 26 sierpnia 2015 r., KIO/KD 47/15, Krajowa Izba Odwoławcza zgadzając się ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych uznała, że w trybie zapytania o cenę nie można udzielić zamówienia na usługi przewozu autokarowego. W toku kontroli Prezes Urzędu Zamówień Publicznych „zauważył, że ustawa Pzp nie określa bliżej co należy rozumieć przez „usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych”. Kierując się wykładnią językową, ustawowe pojęcie „powszechnie dostępny” należałoby rozumieć jako „dotyczący wszystkich, wszystkiego”, pospolity, masowy, popularny. Przez powszechną dostępność usług należy rozumieć zatem oferowanie usług o takiej samej charakterystyce przez liczne podmioty na rynku. Natomiast „ustalone standardy jakościowe” to: typy/rodzaje usług dokładnie określone, znormalizowane, odpowiadające przeciętnym, standardowym, a nie specyficznym wymaganiom (normom), nie wymagające indywidualnego podejścia. Istotną cechą usług zamawianych w trybie zapytania o cenę powinna być więc ich typowość, gwarantująca zamawiającemu porównanie cen takiego samego rodzaju usług, oferowanych przez różnych wykonawców, poprzez podanie nazwy usługi i określenie jej zakresu.

Przyjęcie, że określone usługi są standardowe oznacza, iż niezależnie od faktu, kto będzie ich wykonawcą (o ile jest przynajmniej pięciu wykonawców świadczących usługi określonego rodzaju), jedyną różnicą będą zaoferowane ceny. Usługi powszechnie dostępne to takie, które są na rynku oferowane i wykonywane przez wszystkich wykonawców działających w określonej branży. Można je nabywać bez względu na miejscowość i czas.

W konsekwencji tryb zapytania o cenę może być stosowany tylko w odniesieniu do takich usług, których standardy jakościowe nie są ustalane indywidualnie przez zamawiającego na jego konkretne potrzeby, ale zamawiający zaspokaja swoje potrzeby poprzez nabywanie towarów lub usług ogólnie dostępnych, powszechnie oferowanych, takich jakie są de facto oferowane wszystkim, ewentualnie zainteresowanym ich zakupem. Zatem, trybu zapytania o cenę nie można stosować do nabywania towarów lub usług specjalistycznych, a więc wszelkich usług wymagających szczególnych kwalifikacji lub świadczonych z uwzględnieniem szczególnych wytycznych zamawiającego. W toku kontroli Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zwrócił również uwagę, że „Szczegóły usług transportu, w tym jakość pojazdów, którymi będzie świadczona i jej zakres zostały bowiem określone w każdym przypadku indywidualnie w umowie zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Powyższe okoliczności przesądzają o niestandardowym charakterze zlecanej usługi, bowiem to zamawiający w głównej mierze precyzował sposób w jaki będzie następowała jej realizacja, a nie wynikał on automatycznie z samego charakteru usługi przewozu autokarowego. Ponadto, usługa transportu autokarowego należy do kategorii usług, do których wykonywania niezbędne jest posiadanie przez wykonawców odpowiednich kwalifikacji, w tym w szczególności dysponowanie uprawnieniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Powyższe potwierdzają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ, w których zamawiający wymagał od wykonawców m.in. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności w postaci aktualnej licencji lub koncesji na wykonywanie usług transportu drogowego.” 

Krajowa Izba Odwoławcza, rozpatrując zastrzeżenia Zamawiającego zgłoszone wobec informacji o wyniku kontroli, podzieliła stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o braku podstaw do zastosowania trybu zapytania o cenę na podstawie art. 70 ust. 1 Pzp. Krajowa Izba Odwoławcz zwróciła uwagę, że „W oparciu o wykładnię językową termin „powszechna dostępność”, rozumieć należy jako dotyczący wszystkich, wszystkiego, pospolity, masowy, seryjny, popularny. Z kolei rzeczy i usługi powszechnie dostępne to takie, które jako dobra popularne są wszędzie na rynku oferowane i wykonywane przez wszystkich wykonawców działających w określonej branży. Można je nabywać bez względu na miejscowość i czas. W konsekwencji przez „powszechną dostępność dostaw lub usług” należy rozumieć oferowanie dóbr o pożądanej charakterystyce przez liczne podmioty na rynku, co umożliwia łatwy dostęp do tych dóbr praktycznie nieograniczonej grupie konsumentów, co z kolei łączy się wprost z powszechną konsumpcją takich dóbr czy usług (tak w piśmie Urzędu Zamówień Publicznych p.t. Nabywanie usług w trybie zapytania o cenę; uchwała Izby z 5 października 2011 r., KIO/KD 75/11). Dostawy lub usługi powszechnie dostępne dotyczą zatem dóbr popularnych, zaspokajających potrzeby wszystkich kategorii odbiorców publicznych i prywatnych na terenie całego kraju. (…). Dlatego też przedmiotem zamówienia w trybie zapytania o cenę winny być wyroby gotowe, a standardy przedmiotu zamówienia powszechnie znane, określone już w czasie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. Dostawy lub usługi o powszechnie ustalonych standardach jakościowych to takie, których typy lub gatunki są dokładnie określone, znormalizowane, odpowiadające przeciętnym, standardowym, a nie specyficznym wymaganiom (normom), niewymagające indywidualnego podejścia (tak w piśmie Urzędu Zamówień Publicznych p.t. Nabywanie usług w trybie zapytania o cenę, w którym przywołano również stanowisko Głównej Komisji Orzekającej z orzeczenia z 26 lutego 2001 r., znak sprawy DF/GKO/Odw.-279/471 -472/2000)” oraz że „Zamawiana usługa opisana została w ten sposób, że zakres jej świadczenia charakteryzował się specyficznymi wymaganiami, zarówno w odniesieniu do samych pojazdów i wyposażenia tych pojazdów, jak też w odniesieniu do osób, które owe przejazdy mają realizować. Była to więc usługa wymagająca indywidualnego podejścia ze strony wykonawcy i skonstruowania oferty, ściśle według potrzeb określonych przez konkretnego zamawiającego, tak w zakresie oferowanego taboru, jak też w zakresie kierowców. To zaś determinowało wniosek, że przy zamawianiu takich usług nie może być wykorzystywany tryb niekonkurencyjny zapytania o cenę.”

W uchwale KIO/KD 75/11, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że „Z uwagi na pozaprzetargowy charakter zapytania o cenę, przesłanki jego zastosowania powinny być interpretowane w sposób ścisły, a wszelkie wątpliwości co do zasadności udzielania zamówienia w tym trybie powinny przemawiać za zastosowaniem procedury otwartej tj. przetargiem nieograniczonym bądź ograniczonym. Opierając się na wykładni językowej, pojęcie „powszechnie dostępny” należy rozumieć jako „dotyczący wszystkich, wszystkiego», pospolity, popularny. „Dostawy i usługi powszechnie dostępne to dobra popularne i łatwo osiągalne, zaspokajające potrzeby wszystkich kategorii odbiorców publicznych i prywatnych, które oferuje się wszędzie, zarówno na rynku lokalnym, jak i krajowym. Do usług powszechnie dostępnych o ustalonych standardach zalicza się, m.in. usługi sprzątania pomieszczeń, mycia szyb, prania, usługi żywienia, proste usługi poligraficzne itp.” (GKO sygn. akt: RKO-0022/w-11-7/2010. DF1/4900//44/50/10/1227 28 czerwca 2010 r.). Natomiast „ustalone standardy jakościowe’ to znormalizowane cechy dostaw lub usług, spełniające przeciętne wymagania stawiane dla danego asortymentu (grupy towarowej), dzięki którym nie jest wymagane indywidualne podejście do ich wykonania. Tryb ten nie może być zatem stosowany do zamawiania dostaw lub usług nietypowych, wymagających szczególnych kwalifikacji bądź wyjątkowego zastosowania”.

Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza wyraziła w uchwałach: z dnia 28 września 2011 r., KIO/KD 74/11 ; z dnia 15 czerwca 2011 r., KIO/KD 49/11 ; z dnia 3 grudnia 2010 r., KIO/KD 97/10 ; z dnia 4 grudnia 2009 r., KIO/KD 46/09 ; z dnia 12 listopada 2009 r., KIO/KD 43/09 , a także Główna Komisja Orzekająca w orzeczeniu z dnia 28 czerwca 2010 r., BDF1/4900//44/50/10/1227 .

Usługami powszechnie dostępnymi o ustalonych standardach jakościowych są usługi sprzątania. W wyroku z dnia 12 listopada 2015 r., KIO 2350/15, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że „(…) Odwołujący bezpodstawnie zarzucił, że usługi sprzątania pomieszczeń oraz sprzątania terenów zewnętrznych opisane w SIWZ nie są powszechnie dostępne i nie mają ustalonych standardów jakościowych.” oraz że sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenów zewnętrznych są usługami bieżącego użytku oraz służą zaspokojeniu podstawowej potrzeby, jaką jest utrzymanie w czystości obiektów biurowych (wewnątrz i na zewnątrz) i ich bezpośredniego otoczenia. Usługi te są jak najbardziej usługami powszechnymi oferowanymi przez liczne podmioty na rynku, co umożliwia łatwy dostęp do tych dóbr przez praktycznie nieograniczoną grupę konsumentów. Wyrok KIO 2350/15 dotyczył art. 91 ust. 2a Pzp w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), jednak ze względu na przesłankę powszechnej dostępności i ustalonych standardów pozostaje aktualny na gruncie art. 70 Pzp.

Do usług o ustalonych standardach jakościowych można zaliczyć usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, pralnicze, żywienia, biurowe, proste usługi poligraficzne.

W trybie zapytania o cenę nie można udzielić zamówienia na dostawę samochodu osobowego. W wyroku z dnia 28 sierpnia 2013 r., KIO/KD 77/13, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że dostawa samochodów nie jest dostawą o ustalonych standardach jakościowych. Krajowa Izba Odwoławcza odniosła się głównie do przesłanki „ustalonego standardu” dostawy, wskazując jednocześnie za Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, że ustawa P.z.p. nie określa precyzyjnie, co należy rozumieć przez „dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych”. Jak wskazano w Informacji o wyniku kontroli ustawowe pojęcie „ustalone standardy jakościowe” należy rozumieć, jako typy lub gatunki (dostaw/usług) dokładnie określone, znormalizowane, odpowiadające przeciętnym, standardowym, a nie specyficznym wymaganiom (normom), niewymagające indywidualnego podejścia. Zatem przez „ustalone standardy jakościowe” pojmowane, jako „przeciętne typy, wzorce, rodzaje (gatunki), wyroby odpowiadające przeciętnym wymaganiom” należy rozumieć zarówno standardy wynikające z przyjętych dla danych produktów norm określonych przepisami prawa przedmiotu świadczenia, jak i wymagań przyjętych, jako normy w powszechnym odbiorze konsumenckim, niezależnie od faktu, kto będzie ich wykonawcą. Krajowa Izba Odwoławcza zgodziła się z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, że dostawa samochodów nie jest dostawą o ustalonych standardach jakościowych, gdyż dostawy tej nie można zakwalifikować do zamówień typowych, charakteryzujących się małym stopniem złożoności, podczas gdy produkt typowy charakteryzuje się natomiast małym stopniem złożoności, łatwo dającym się porównać. Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „Za typowy i standardowy produkt nie można uznać dostawę samochodów, gdyż produkty te w zależności od klasy, modelu i marki charakteryzują się różnymi parametrami technicznymi poszczególnych elementów konstrukcyjnych oraz wyposażenia, zatem nie sposób uznać je za dobra o ustalonych standardach jakościowych. Ponadto towar ten dystrybuowany jest w sposób selektywny, stanowi bowiem dobro, którego sprzedaż wymaga odpowiednich kwalifikacji i potencjału. Zgadzając się ze stanowiskiem wyrażonym w Informacji o wyniku kontroli, iż nie można, mając na uwadze wielość klas, producentów i marek samochodów osobowych o różnych parametrach technicznych, uznać, iż jest on produktem typowym, charakteryzującym się małym stopniem złożoności, łatwo dającym się porównać np. pod względem jakości, funkcjonalności czy też posiadanych parametrów z innymi produktami tego typu - i biorąc pod uwagę fakt, iż rynek samochodowy charakteryzuje się istotnym zróżnicowaniem w zakresie marek, typów, jak również modeli samochodów w zakresie zastosowanych rozwiązań technologicznych czy wyposażenia, oraz możliwość określenia wymagań zamawiającego w zakresie poszczególnych komponentów zamawianych samochodów - należało uznać, iż Zamawiający nie wykazał, że zasadnym było w tak opisanym stanie faktycznym zastosowanie trybu zapytania o cenę. Zatem wielość parametrów technicznych wyklucza te rzeczy z kategorii dostaw o ustalonych standardach jakościowych - nie są one ze sobą idealnie porównywalne przy pomocy jedynie kryterium ceny. Ponadto ustawodawca dopuszczając zastosowanie trybu zapytania o cenę w istocie pod pojęciem „zamówień powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych” rozumiał zamówienia zaliczane do drobnych zamówień, tzw. zamówień obrotu zaopatrzeniowego, obejmującego bieżące zakupy towarów (służących zapewnieniu realizacji bieżących potrzeb). W piśmiennictwie i orzecznictwie wskazuje się, że chodzi tu o zamówienia mające charakter cykliczny, a najczęściej wskazywanym przykładem dostaw rzeczy, które spełniają powyższe warunki, są: zamówienia o mniejszej wartości, typowe i najprostsze, o nieskomplikowanym charakterze dające się porównać, takie jak: materiały biurowe, produkty żywnościowe, węgiel czy olej napędowy. Nie ulega wątpliwości, że dostawa samochodów nie jest zamówieniem tego typu i zakup tych zamówień nie jest dokonywany, co roku, a jedynie sporadycznie, tym samym nie można powiedzieć, że zostały spełnione przesłanki z art. 70 ustawy P.z.p. (podobne stanowisko wyrażono w orzeczeniu Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 6 czerwca 2013 r., sygn. akt BDF1/4900/20/25/RN-8/13/RWPD- 13571 czy orzeczeniu Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 20 lutego 2012 r., sygn. akt BDF1/4900/6/5/RN-2/12/77 - zob. uchwała KIO z dnia 15 czerwca 2011 r., sygn. akt KIO/KD 49/11).”.

Wszczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę następuje przez przesłanie zaproszenia do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia co najmniej pięciu wykonawcom świadczącym w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Obowiązek ustalenia, czy wykonawcy świadczą w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia, spoczywa na zamawiającym - podobnie jak obowiązek zapewnienia konkurencyjności pomiędzy wykonawcami.

W opinii prawnej „Nabywanie usług w trybie zapytania o cenę” https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/stosowanie-poszczegolnych-trybow-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/nabywanie-uslug-w-trybie-zapytania-o-cene Urząd Zamówień Publicznych podał, że „Do kategorii   dostaw   oraz   usług   powszechnie   dostępnych   o ustalonych standardach jakościowych nie można zakwalifikować również m. in.:

  1. usług polegających   na        usuwaniu   produktów  niebezpiecznych,  z uwagi  na ich wysokospecjalistyczny charakter oraz konieczność uzyskania przez wykonawców odpowiednich uprawnień oraz pozwoleń, w tym posiadania szczególnych kwalifikacji wskazanych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.),
  2. dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania, gdyż nie są to      produkty typowe, charakteryzujące się małym stopniem złożoności, łatwo dające się porównać np. pod względem jakości, funkcjonalności, czy też posiadanych parametrów, z innymi produktami,
  3. usług w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, gdyż funkcja ta może być pełniona wyłącznie przez osoby lub podmioty posiadające wymagane uprawnienia budowlane w danej specjalności. Przy wykonywaniu tej usługi istotne znaczenie odgrywają kwalifikacje wykonawcy,      jego wiedza i   doświadczenie wyniesione z wcześniej świadczonych usług na inwestycjach    podobnych pod      względem rodzaju, skomplikowania oraz wielkości do tej, na której       nadzór ma być pełniony. W konsekwencji, ponieważ pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego łączy się ze spełnianiem wymagań uwarunkowanych specyfiką określonego przedmiotu zamówienia, nie może świadczyć jej w taki sam      sposób każdy podmiot działający w tej branży. Nie ma podstaw do uznania, iż usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego odpowiada ustalonym      standardom jakościowym. Niewątpliwie przepisy prawa budowlanego określają      zadania i obowiązki inspektora nadzoru budowlanego, jednakże ich      szczegółowy i konkretny zakres jest określony w umowie zawartej z      inwestorem a postanowienia umowy wynikają przede wszystkim z charakteru      inwestycji, na której inspektor będzie pełnił swoje obowiązki,
  4. opracowania studium wykonalności, zarządzania i rozliczania projektów      unijnych z uwagi na profesjonalny charakter oraz wymóg posiadania fachowej wiedzy,
  5. usług opracowania programu funkcjonalno - użytkowego, które wiążą się      z koniecznością dokładnego opisu zadania budowlanego wraz z określeniem przeznaczenia   robót  budowlanych, także       sporządzenia fachowego  opisu stawianych        wymagań   technicznych, ekonomicznych,       architektonicznych, materiałowych   i funkcjonalnych.   Wymagania        zamawiającego   w   stosunku do przedmiotu zamówienia są      uzależnione od specyfiki obiektu budowlanego tzn. m. in. od      przygotowania terenu budowy, architektury, potrzebnych instalacji,      wymaganego wykończenia, czy zagospodarowania terenu. Sporządzenie         ww.     programu    wymaga zatem posiadania         specjalnych     kwalifikacji dostosowanych do rodzaju  i stopnia skomplikowania opracowywanego programu funkcjonalno - użytkowego. Podkreślić również należy, iż wprawdzie zakres      i formę, jakiej ma odpowiadać projekt funkcjonalno - użytkowy określają      przepisy prawa, to jego szczegółowy i konkretny zakres powinien zostać      określony w umowie zawartej przez zamawiającego   z       wykonawcą, która określi i  uwzględni specyfikę   projektowanego obiektu budowlanego. Usługi tej nie charakteryzuje powszechna dostępność oraz nie istnieją przeciętne (typowe, standardowe) wzorce jej wykonywania. Analogicznie, kryteriów określonych w art. 70 ustawy Pzp nie spełniają usługi opracowania projektu      budowlanego lub budowlano - architektonicznego,
  6. dostaw specjalistycznego sprzętu medycznego, z uwagi na brak cechy powszechnej dostępności i zachowywania przeciętnych standardów jakościowych dostarczanego sprzętu.”

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach
Orzecznictwo:  www.uzp.gov.pl