Umowa - kary umowne

19 mar 2024, 08:00 Zwykłe opóźnienie, a zwłoka

28 mar 2023, 10:00 Skutki opóźnienia i zwłoki

7 gru 2017, 00:00 Czy zamawiający musi w umowie w sprawie zamówienia publicznego precyzyjnie określać, w jakich przypadkach kara umowna będzie naliczana?

Powszechnym elementem umów są kary umowne. Popularność kary umownej wynika z możliwości dochodzenia zapłaty kwoty pieniężnej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia publicznego. Jeśli uchybienie wykonawcy polega na niedotrzymaniu terminu wykonania zamówienia publicznego, kara umowna, w razie jej zastrzeżenia, typowo należna jest za opóźnienie albo za zwłokę wykonawcy.

17 lip 2017, 00:01 Zamawiający ma prawo obwarować obowiązki wykonawcy karami umownymi i oczekiwać, że zamówienie zostanie wykonane zgodnie z umową

Zamawiający uprawniony jest do kształtowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przy uwzględnieniu zasady swobody umów strony zawierające umowę, mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiał się właściwości (naturze) stosunku, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Zasada swobody umów na gruncie zamówień publicznych doznaje ona trojakiego ograniczenia: po pierwsze - zamawiający nie może swobodnie wybrać kontrahenta, po drugie - zamawiający określa zasady, na których umowę chce zawrzeć, po trzecie - strony nie mogą swobodnie zmienić umowy już zawartej.

11 lip 2017, 08:23 Postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą nie ma na celu dostosowania postanowień SIWZ do oczekiwań poszczególnych wykonawców, a zamawiający w umowie może nie przewidzieć kar umownych dla samego siebie

Fakt skorzystania przez Zamawiającego z przyznanego ustawowo uprawnienia kształtowania treści umowy nie stanowi sam w sobie o nadużyciu zasady swobody umów i naruszeniu zasad współżycia społecznego. Odwołujący natomiast nie przedstawił argumentacji, która świadczyłaby o wystąpieniu takiego naruszenia w niniejszej sprawie, nie wskazał, na czym konkretnie miałoby ono polegać, wywodząc to naruszenie jedynie z samego faktu rozszerzenia odpowiedzialności również na okoliczności przez wykonawcę niezawinione, z czym nie można się zgodzić.

19 kwi 2017, 15:41 Czy Krajowa Izba Odwoławcza może nakazać zamawiającemu wprowadzenie kar umownych za zwłokę, a nie za opóźnienie?

Pomimo zastrzeżenia, że kara umowa naliczana będzie z tytułu opóźnienia w wykonaniu świadczeń niepieniężnych, to w świetle wyroku ...