Czy zamawiający może przewidzieć karę umowną w wysokości 1000% miesięcznego abonamentu?

Odwołujący twierdził, że wyjaśnieniami do treści SIWZ, że z tytułu braku sprawdzenia warunków technicznych przez wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000% miesięcznego abonamentu.

Zdaniem Odwołującego kara umowna przewidziana we wprowadzonym wyjaśnieniami do SIWZ postanowieniu umowy jest rażąco wygórowana i nieuzasadniona zwłaszcza w przypadku, gdy wykonawca korzysta z infrastruktury dzierżawionej od innego operatora. W takiej sytuacji, sprawdzenie warunków technicznych wymaga podjęcia szeregu czynności, których okres trwania jest niezależny od wykonawcy. Wykonawca nie ma wpływu w jakim terminie inny operator udzieli odpowiedzi na zapytanie dotyczące warunków technicznych.

Odwołujący wskazywał, że ustalenie kary na poziomie 1000% miesięcznego abonamentu za łącze powoduje, że traci ona swój dyscyplinujący charakter, a staje się dodatkowym źródłem dochodu dla Zamawiającego. W odniesieniu do zarzutu, dotyczącego nadmiernej wysokości zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający wskazywał, że wspomniana kara umowna w wysokości 1000% miesięcznego abonamentu dotyczy prawa opcji.

Jednocześnie zdaniem Zamawiającego wysokość procentowa - chodź pozornie wyglądająca na wysoką - jest zależna od wysokości miesięcznego abonamentu, który będzie kształtował się na poziomie od kilkudziesięciu złotych (w przypadku usług z wykorzystaniem GSM) do kilku tysięcy złotych. Tym samym w ocenie Zamwiająego wysokość kary umownej, w szczególności w odniesieniu do szacowanej wartości zamówienia nie może być uznana za rażąco wysoką.

Krajowa Izba Odwoławcza stanęła na stanowisku, że zarówno w uzasadnieniu odwołania jak i w toku rozprawy Odwołujący jedynie gołosłownie twierdził, że kara umowna przewidziana we wprowadzonym wyjaśnieniami do SIWZ postanowieniu umowy jest rażąco wygórowana i nieuzasadniona, zwłaszcza w przypadku, gdy wykonawca korzysta z infrastruktury dzierżawionej od innego operatora. Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że Odwołujący nie tylko nie udowodnił, ale nawet nie uprawdopodobnił, że postanowienia SIWZ naruszają powołane przez Odwołującego przepisy Pzp.

W kontekście argumentacji prezentowanej przez wykonawcę na uwagę zasługuje również treść żądania zgłoszonego przez Odwołującego, który nie domagał się zmniejszenia wysokości kary umownej czy też wydłużenia 14-dniowego terminu sprawdzenia warunków technicznych a jedynie całkowitego wykreślenia treści, dodanego wyjaśnieniami postanowienia o karze umownej w wysokości 1000% miesięcznego abonamentu.

 

Wyrok z dnia 26 kwietnia 2018 r., KIO 677/18
Źródło:  www.uzp.gov.pl