Jak Krajowa Izba Odwoławcza zmieniła wysokość kar umownych?

Zamawiający przewidział kary umowne w następującej wysokości: 

 1. w § 13 ust. 1 wzoru umowy „W przypadku opóźnienia w usunięciu awarii w stosunku do terminów określonych w § 12 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 2.000 zł za każdą rozpoczęta godzinę opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego w § 12 ust. 1”; 
 2. w § 13 ust. 2 wzoru umowy „W przypadku nieoddania do użytku zamawiającego sieci PIP WAN w terminie 22 tygodni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 5.000 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do ww. terminu”; 
 3. w § 13 ust. 3 wzoru umowy „W przypadku nieoddania łącz do testowania w terminie 20 tygodni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 2.200 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”; 
 4. w § 13 ust. 6 wzoru umowy „W przypadku niedostarczenia któregokolwiek z dokumentów stosownie do postanowień § 1 ust. 5, § 1ust. 6, § 2 ust. 2, § 2 ust. 6, § 6 ust. 7 lit. b, § 7 ust. 1, § 7 ust. 2, § 7 ust. 4, umowy, rozdział I pkt 9 załącznika nr 3 do umowy, rozdział I pkt 13 załącznika nr 3 do umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 700 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Kara, o której mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy każdego z uchybionych terminów oddzielnie”; 
 5. w § 13 ust. 9 wzoru umowy „W przypadku nieprzeprowadzenia szkolenia w terminie i miejscu wskazanym przez Wykonawcę (jak załączniku nr 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 8.000 zł za każde nie przeprowadzone szkolenie w terminie, o którym mowa załączniku nr 3 (kara dotyczy odrębnie każdego ze szkoleń o którym mowa w załączniku nr 3). W przypadku przeprowadzenia szkolenia przez osobę inną niż wskazana przez Wykonawcę stosownie do postanowień niniejszej umowy lub w przypadku gdy wykładowca nie zrealizuje całości harmonogramu szkolenia, a w następstwie tego podpisany zostanie protokołu odbioru któregokolwiek ze szkoleń z uwagami Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 8.000 zł (kara dotyczy odrębnie każdego ze szkoleń o którym mowa w załączniku nr 3 oddzielnie lub żądania przeprowadzenia przez Wykonawcę dodatkowego szkolenia na koszt Wykonawcy”; 
 6. w § 13 ust. 10 wzoru umowy „W przypadku braku zapewnienia noclegu i/lub wyżywienia dla uczestników szkolenia zamawiający uprawniony będzie do zapewnienia noclegu i/lub wyżywienia dla wszystkich uczestników szkolenia na koszt Wykonawcy oraz do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 8.000 zł. Ponadto, Wykonawca zobowiązany będzie pokryć koszt dojazdu uczestników szkolenia - wg cen biletów przedstawionych przez Zamawiającego”. 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że Zamawiający przy ustalaniu wysokości kar umownych nadużył natomiast przysługującego mu prawa i uwzględniła odwołanie oraz nakazała Zamawiającemu modyfikację specyfikacji: 

 1. w § 13 ust. 1 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, przez obniżenie kary umownej do kwoty 500 zł za każdą rozpoczęta godzinę opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego w § 12 ust. 1 wzoru umowy; 
 2. w § 13 ust. 2 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, przez obniżenie kary umownej do kwoty 2500 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu zakreślonego w powyższym postanowieniu umownym; 
 3. w § 13 ust. 3 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, przez obniżenie kary umownej do kwoty 1100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
 4. w § 13 ust. 6 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, przez obniżenie kary umownej do kwoty 350 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
 5. w § 13 ust. 9 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, przez obniżenie kary umownej do kwoty 4000 zł za każde nieprzeprowadzone szkolenie w terminie, o którym mowa w załączniku nr 3 (kara dotyczy odrębnie każdego ze szkoleń o którym mowa załączniku nr 3). Również w przypadku przeprowadzenia szkolenia przez osobę inną niż wskazana przez wykonawcę stosownie do postanowień niniejszej umowy lub w przypadku gdy wykładowca nie zrealizuje w całości harmonogramu szkolenia, a następstwie tego podpisany zostanie protokołu odbioru któregokolwiek ze szkoleń z uwagami obniżenie kary umownej, przysługującej Zamawiającemu do kwoty 4000 zł (kara dotyczy odrębnie każdego ze szkoleń o którym mowa załączniku nr 3 oddzielnie); 
 6. w § 13 ust. 10 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, przez obniżenie kary umownej, przysługującej Zamawiającemu do kwoty 4000 zł, odnoszącej się do przypadku braku zapewnienia przez wykonawcę noclegu i/lub wyżywienia dla uczestników szkolenia. 

 

Wyrok z dnia 6 czerwca 2018 r., KIO 980/18, KIO 983/18

Opracowanie: Zespół wPrzetargach