Czy można w umowie na usługi zastosować zapisy dotyczące obligatoryjnych przepisów dotyczących umów o roboty budowlane?

Odwołujący podniósł, że Zamawiający, poprzez ukształtowanie zaskarżonych postanowień, naruszył art. 437 i art 447 w zw. z art. 16 ust 1 i 3 ustawy Pzp, gdyż w umowie na usługi niezasadnie obciążył wykonawcę pewnymi obowiązkami i karami umownymi przewidzianymi dla robót budowlanych. 

W wyroku z dnia 3 września 2021 r., KIO 2293/21 Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że 
w przypadku zamówień na roboty budowlane zamawiający ma obowiązek zawrzeć w umowie elementy określone w art. art. 437 i art. 447 ustawy Pzp. 

Nie oznacza to jednak zakazu wykorzystania analogicznych regulacji w umowie na usługi – zakaz taki nie wynika z żadnego przepisu ustawy Pzp.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że Odwołujący w żadnej mierze nie wykazał, aby zaskarżone postanowienia były niedopuszczalne. 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławeczej z całą pewnością ich zastosowanie nie stanowi naruszenia art. 437 i art. 447 ustawy Pzp, gdyż z naruszeniem tych przepisów mielibyśmy do czynienia w sytuacji, gdyby w umowie na roboty budowlane zamawiający, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie zamieścił regulacji w nich wskazanych.

 

Zespół wPrzetargach