Uzasadnienie żądania kosztorysu ofertowego w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego

W wyroku z dnia 28 września 2021 r., KIO 2377/21 Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że zamawiający był uprawniony do odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp w przypadku niezłożenia wraz z formularzem oferty kosztorysu ofertowego, w przypadku przyjęcia w umowie wynagrodzenia ryczałtowego.  

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że znaczenie i ranga kosztorysu ofertowego oraz obowiązek złożenia go wraz z ofertą wynikał z treści SWZ. Ponadto w treści formularza ofertowego Zamawiający podał „Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę wynikającą z załączonych kosztorysów ofertowych, która wynosi: (…)”. Oznacza to, że Zamawiający oczekiwał wyceny w ramach ceny oferty pozycji zawartych w przedmiarach, które załączył w tym celu do SWZ, jak również by oferowana przez wykonawców cena wynikała z załączonych do oferty kosztorysów. Zamawiający wymagał zatem od potencjalnych wykonawców zamówienia udokumentowania sposobu obliczenia ceny oferty, która następnie mogła stanowić przedmiot negocjacji. Ponadto, kosztorysy ofertowe, których złożenia wraz z ofertą wymagał Zamawiający miały także znaczenie dla prawidłowego rozliczenia wykonanych prac w przypadku ewentualnego odstąpienia przez wykonawcę od umowy.

Kosztorys ofertowy miał także znaczenie w przypadku zmiany umowy w zakresie dotyczącym zmian w stosunku do dokumentacji projektowej wprowadzonych protokołem konieczności. W takim przypadku Zamawiający przewidział obowiązek przedstawienia przez wykonawcę projektu zamiennego, zawierającego opis proponowanych zmian, niezbędne rysunki i wycenę kosztów (kosztorys różnicowy obrazujący różnice pomiędzy kosztorysem ofertowym, a proponowanym rozwiązaniem zamiennym). 

Brak dołączenia kosztorysu ofertowego do oferty utrudniał również przeprowadzenie negocjacji w wariancie drugim w trybie podstawowym, w którym było prowadzone postępowanie. Zamawiający pozbawiony został możliwości analizy sposobu i prawidłowości kalkulacji ceny za prace w branży drogowej, jak również należytego przygotowania się do negocjacji. 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała również, że na gruncie przepisów ustawy Pzp brak jest przeszkód, aby w ramach cenowego kryterium oceny ofert przedmiotem negocjacji z wykonawcą był jeden z elementów składowych ceny, zwłaszcza gdy oferowana za wykonanie zamówienia cena ma być potwierdzona załączonymi do oferty kosztorysami opracowanymi przez wykonawcę na podstawie przedmiarów. Istotne jest jedynie to, aby faktyczny przedmiot negocjacji dotyczyły elementów treści oferty podlegających ocenie w ramach przewidzianych kryteriów oceny ofert oraz nie prowadził do zmiany SWZ, przy czym przepisy ustawy Pzp nie precyzują szczegółowego przedmiotu negocjacji, a wyznaczają jedynie ich granice zawarte w art. 278 ustawy Pzp. 

Właśnie te okoliczności przesądziły o dopuszczalności żądania w postępowaniu, w którym przyjęto formę ryczałtowego wynagrodzenia, dołączenia kosztorysu ofertowego oraz odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, w przypadku niedołączenia tego kosztorysu do oferty.