Ryczałtowy charakter wynagrodzenia daje zamawiającemu pewien margines niedookreślenia przedmiotu zamówienia, gdyż płatne jest ono za osiągnięcie określonego rezultatu, nie zaś wyłącznie za realizację zamkniętego katalogu czynności

Nie podzielono poglądu odwołującego, że postanowienia umowy zobowiązujące wykonawcę do posiadania „pełnej znajomości Przedmiotu Umowy” oraz ustalania zakresu swego zobowiązania w oparciu „wszelkie plany i dokumenty niezbędne do wykonania prac budowlanych” oraz „znajomość innych kwestii - ogólnych, lokalnych, publicznych lub prywatnych w odniesieniu do wykonywanych prac budowlanych”, w tym „ograniczeń wynikających z funkcjonowania istniejących i prowadzonych działalności w sąsiedztwie Terenu Budowy oraz końcowego przeznaczenia, celu i użytkowania Inwestycji i całego Terenu Budowy" naruszają art. 29 oraz 31 ust. 1 Pzp.

Jak już wskazano powyżej ryczałtowy charakter wynagrodzenia daje zamawiającemu pewien margines niedookreślenia przedmiotu zamówienia, gdyż płatne jest ono za osiągnięcie określonego rezultatu, nie zaś wyłącznie za realizację zamkniętego katalogu czynności. Zgodnie z brzmieniem art. 632 § 1 k.c. wykonawca przyjmuje na siebie ryzyko wynikające z tego, że rozmiar i koszt prac może być większy niż wynikający z dokumentacji projektowej i ryzyko to winien uwzględnić w cenie oferty. Trafność wyszacowanie tego ryzyka, ocena rozmiaru prac zależy w ocenie Izby przede wszystkim od profesjonalizmu wykonawcy, którego zamawiający ma słuszne prawo oczekiwać.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 12 marca 2014 r. sygn. akt V ACa 846/13 (orzeczenia.gdansk.sa.gov.pl data dostępu: 13 lipca 2016 r.) „Ustalenie ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych wyklucza możliwość domagania się zapłaty za prace dodatkowe jedynie wtedy, gdy te prace są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają. Co więcej, dotyczą takich sytuacji, które wykonawca robót dysponujący dokumentacją techniczną powinien przewidzieć jako konieczne do wykonania mimo, że dokumentacja ich nie przewiduje”.

Krajowa Izba Odwoławcza nie dopatrzyła się w kwestionowanych postanowieniach naruszenia przepisów ustawy mających w dacie wydawania wyroku wpływ na wynik postępowania. Istotne dla tej konstatacji jest również dopuszczenie przez zamawiającego możliwości dokonania wizji lokalnej.

Wobec dania wykonawcom możliwości zapoznania się z terem przyszłej budowy wymagania zawarte w art. 2 ust. 3 pkt 6 i 8 nie jest niczym innym niż zapisanym w umowie oczekiwaniem kierowanym do profesjonalnego wykonawcy, który powinien mieć wiedzę faktyczną dotyczącą wykonywania umowy oraz znajomość obowiązującego prawa Nie podzielono poglądu odwołującego, że przez sformułowanie użyte w art. 1 definiującym pojęcie „Robót” o treści „choćby nie były wyraźnie w umowie wymienione” zamawiający przerzuca na wykonawcę całość ryzyk związanych z wykonaniem umowy a wynikającym z braku właściwego opisu przedmiotu zamówienia. Izba nie zgadza się z odwołującym, że brzmienie kwestionowanego postanowienia daje możliwość obciążenia wykonawcy nadmiernymi obowiązkami i daje sobie przyzwolenie na błędy i pominięcia w opisie przedmiotu zamówienia. Wykładnia tego postanowienia przy uwzględnieniu charakteru zamówienia prowadzi do odmiennych wniosków. W ocenie Izby kwestionowane sformułowanie dotyczy czynności lub wad wskazanych w umowie albo wynikających z umowy (będących naturalną konsekwencją procesu budowlanego) i jedynie zezwala na to, by nie były one nazwane w sposób precyzyjny.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej skarżone postanowienie odnosi się właśnie do takich sytuacji, które dotyczą prac niezbędnych w normalnym toku wykonywania przedmiotu zamówienia i możliwe są do przewidzenia przez profesjonalnego wykonawcę.

Tym samym brak jest podstaw do przyjęcia, że bezprawnie nałożono na wykonawcę obowiązki nie wskazane w umowie. Nie dopatrzono się również wadliwości nakazania stronom umowy uzgodnienia standardu świadczenia wykonawcy z zamawiającym. W umowach w sprawach zamówienia publicznego, do których znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, nie został wyłączony obowiązek współdziałania stron (por. wyrok SN z 5 czerwca 2014 IV CSK 626/13) i kwestionowane postanowienie do tej wzajemnej powinności stron stosunku zobowiązaniowego się odwołuje.

Z powołanych przyczyn również nałożenie na wykonawcę w  kosztów i odpowiedzialności za rozpoznanie terenu, warunków gruntowo-wodnych itp., gdyby informacje zawarte w dokumentacji przetargowej okazały się niewystarczające lub niedokładne nie narusza prawa. Natomiast postanowienie dotyczące kosztów i ryzyka wynikające ze zmian i korekt wprowadzonych na wniosek wykonawcy dotyczy zgodnie z brzmieniem umowy "dalszych etapów Inwestycji", zatem takich zmian i korekt, których wykonawca nie zgłosił zamawiającemu w terminie 60 dni przewidzianym na sporządzenie raportu z oceny dokumentacji i zgłasza je na dalszych etapach inwestycji.

 

Wyrok z dnia 5 lipca 2016 r., KIO 1101/16

Źródło:  www.uzp.gov.pl