Umowa o roboty budowlane

5 lip 2017, 00:10 Sprawdź czy wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również skutki niedoszacowania robót przez wykonawcę

Przepis art. 632 § 1 k.c. wprawdzie wyklucza co do zasady możliwość podwyższenia umówionego wynagrodzenia ryczałtowego, to jednak nie dotyczy takiej sytuacji, kiedy zamawiający wprowadza w błąd drugą stronę co do istotnych dla kontraktowania okoliczności, jak w tym przypadku co do powierzchni dachu, który miał być przełożony.