Czy dopuszczalne jest wcześniejsze wypowiedzenie umowy w sprawie zamówienia publicznego przy zachowaniu 1. miesięcznego okresu wypowiedzenia?

Postanowienie umowne, iż „Zamawiający przysługuje prawo wcześniejszego wypowiedzenia umowy przy zachowaniu 1. miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.” jest niedopuszczalne na gruncie przepisów o zamówieniach publicznych.

Należy zauważyć, że podejmując decyzję o ubieganiu się o udzielenie zamówienia wykonawca musi mieć pewność, że wykonując zamówienie zgodnie z zawartą umową otrzyma wynagrodzenie.W wyroku z dnia 13 września 2005 r., syg. Akt V Ca 1110/04, Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił uwagę, że „Wykonawcy, przystępując do postępowania przetargowego, dokonują analizy kosztów, która wpływa następnie na wysokość ceny, a ta z kolei jest jednym z podstawowych kryteriów oceny ofert. W zależności od wielkości zamówienia dostawca może wprowadzić określone rabaty. Musi mieć zatem pewność, że zrealizuje w przyszłości (...) zamówienie w pewnym minimalnym zakresie. Dlatego też sąd uznał, że zapisy projektu umowy winny być zmodyfikowane w taki sposób, aby dostawca, stosując zasadę pewności obrotu i możliwości zaplanowania sprzedaży na określonym poziomie, miał pewność, że zawarta umowa pozwoli mu sprzedać, co najmniej określoną część zamówionej ilości towaru”.

W przypadku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego uprawnienie zamawiającego do odstąpienia od umowy zawiera art. 145 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Przepis art. 145 Pzp uprawnia zamawiającego do jednostronnego odstąpienia od umowy w razie, gdy interes publiczny przemawia za tym, jednakże w sytuacji, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Należy zauważyć, że co do zasady umowy w sprawach zamówień publicznych zawierane są na czas oznaczony, a cechą takich umów jest ich trwałość rozumiana w ten sposób, że przepisy Pzp nie przewidują możliwości dowolnego rozwiązywania takich umów zarówno przez zamawiającego, jak i wykonawcę. Jeżeli taka umowa jest wykonywana należycie, to powinna obowiązywać do upływu terminu jej wykonywania.

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach