Czy można określić termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia publicznego poprzez wskazanie daty kalendarzowej?

Najlepsze komentarze czytaj wPrzetargach.pl


Czy można określić termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia publicznego poprzez wskazanie daty kalendarzowej?


Krajowa Izba Odwoławcza jednolicie uznaje wadliwość określenia terminu rozpoczęcia wykonywania zamówienia publicznego poprzez wskazanie daty kalendarzowej (wskazanie dnia zawarcia umowy).

W wyroku z dnia 24 lipca 2008 r., KIO/UZP 707/08 Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła stanowisko Odwołującego, że „wskazanie na etapie postępowania przetargowego, konkretnej daty 19 października 2008 r. rozpoczęcia usługi nie daje pewności, że przed tym terminem zostanie dokonany wybór oferty i zawarta umowa z wykonawcą, umożliwiająca rozpoczęcie usługi w wymienionej dacie. (...) Z tych względów skład orzekający Izby nakazał dokonanie modyfikacji w rozdziale III pkt 1.5 i 1.6.1 oraz w rozdziale VII SIWZ i w odnośnych postanowieniach wzoru umowy, przez oznaczenie rozpoczęcia świadczenia usługi w terminie 9 tygodni od dnia podpisania umowy”. Podobnie stanowisko wyraziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 12 lutego 2010 r., KIO/1756/10, stwierdzając, że „(…) z uwagi na okoliczność, iż nie jest możliwe przewidzenie dokładnego harmonogramu postępowania, choćby ze względu na wnoszenie środków ochrony prawnej (...) Zamawiający ani wykonawcy nie mają pewności, ile czasu będą posiadać na przygotowanie się do świadczenia usług. (...) Odnosząc powyższe ustalenia faktyczne do ustawy Pzp, a w szczególności art. 7 i art. 29 ust. 2 Pzp, należy stwierdzić, iż zarzut naruszenia przywołanych przepisów na gruncie analizowanej sprawy znalazł potwierdzenie (...) Izba podziela argumentację Odwołującego, że w okolicznościach niniejszej sprawy, postanowienia Ogłoszenia o zamówieniu, które wymagają od wykonawcy, aby rozpoczął świadczenie usług w terminie od 1 stycznia 2011 r. prowadzą do naruszenia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić, kiedy postępowanie się zakończy i jakim czasem będą dysponować wykonawcy na przygotowanie się do świadczenia usług. Może się bowiem okazać, iż czas ten będzie bardzo krótki”.

Wyznaczenie terminu kalendarzowego na rozpoczęcie wykonywania zamówienia publicznego nie jest wadą postępowania skutkującą koniecznością unieważnienia przedłużającego się postępowania przetargowego. W wyroku z dnia 23 czerwca 2014 r., KIO 1155/14, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „celem każdego prawidłowo przeprowadzanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zawarcie umowy z wykonawcą spełniającym warunki udziału w postępowaniu, który złożył niepodlegającą odrzuceniu ofertę i która została wybrana jako oferta najkorzystniejsza. Wykonawca taki został w postępowaniu wyłoniony i oferta taka została w postępowaniu wyłoniona. Zmiana terminu realizacji wykonania zamówienia nie będzie stanowić nieważności umowy.”

Ponadto wykonawca w toku postępowania może wnieść odwołanie wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym wzoru umowy, jeżeli nie zgadza się z określenia terminu rozpoczęcia wykonywania zamówienia publicznego poprzez wskazanie daty kalendarzowej. W przeciwnym razie zmiana terminu rozpoczęcia wykonywania zamówienia publicznego będzie możliwa na zasadach określonych w art. 144 Pzp. W takiej sytuacji zamawiający powinien określić, jak będzie się kształtował obowiązek wykonawcy w przypadku przedłużającego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zmiana terminu rozpoczęcia wykonywania zamówienia publicznego będzie zmianą nieistotną, jeżeli zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu nie wzięliby udziału inni wykonawcy lub nie przyjęto by oferty innej treści.

Określenie, jak będzie się kształtował obowiązek wykonawcy w przypadku przedłużającego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający powinien – zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp - przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.


Opracowanie: Zespół wPrzetargach


Teksty i sygnatury orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej pochodzą z bazy orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej dostępnej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych