Czy zmiana miejsca dostawy przedmiotu zamówienia może być uznana w świetle art. 140 ust. 1 ustawy Pzp za zmianę zakresu pierwotnie przewidzianego świadczenia?

Literalna wykładnia przepisu art. 140 ust. 1 ustawy Pzp wskazuje, że zakres świadczenia wykonawcy nie może zostać zmieniony zarówno przed podpisaniem umowy jak i po jej podpisaniu.

Tak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 3 października 2014 r., KIO 1918/14.

W wyroku KIO 1918/14 Krajowa Izba Odwoławcza rozstrzygała, czy zmiana miejsca dostawy przedmiotu zamówienia może być uznana w świetle art. 140 ust. 1 ustawy Pzp za zmianę zakresu pierwotnie przewidzianego świadczenia.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej zamawiający w sposób precyzyjny określił w SIWZ istotne elementy świadczenia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Zamawiający określił przedmiot dzierżawy i parametry techniczne, jakie winien on spełniać, a także w sposób precyzyjny określił miejsce dostawy i montażu przedmiotu wraz z parametrami technicznymi, w jakich będzie on używany. 

Krajowej Izby Odwoławczej uznała, że skoro zamawiający w SIWZ w sposób jednoznaczny określił lokalizację przedmiotu dzierżawy oraz miejsce jego montażu, to były to elementy przedmiotowe istotne przyszłego stosunku zobowiązaniowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, z którym zawarta zostałaby umowa. Ich zmiana po terminie składania ofert spowodowałaby, że zakres świadczenia wykonawcy wynikający ze SIWZ niebyły tożsamy z zakresem świadczenia wynikającego z umowy. 

Ponadto, w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, „zmiana lokalizacji przedmiotu dzierżawy mogłaby wpłynąć na ostateczną cenę zaproponowaną przez poszczególnych wykonawców za realizację zamówienia. Wykonawcy bowiem dokonywali wyceny zamówienia przy założeniu, że przedmiot dzierżawy będzie dostarczony do KWK (…), nie zaś KWK (…). Nie można wykluczyć, że zmiana lokalizacji mogłaby wpłynąć na ostateczną wartość ofert złożonych przez poszczególnych wykonawców.”.


Źródło:  www.uzp.gov.pl