Stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie dopuszczalności zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 oraz 6 ustawy Pzp

Urząd Zamówień Publicznych informuje, że swojej stronie opublikował opinię dotyczącą dopuszczalności zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Opinia dotyczy zagadnień dopuszczalności zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego dokonywanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1,3 i 6 ustawy Pzp oraz dopuszczalności zmiany umowy zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Opinia koncentruje się na dopuszczalności waloryzacji umów o udzielenie zamówienia publicznego zawartych w obowiązującym stanie prawnym, jak i przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.


Link do opinii:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/umowa-w-sprawie-zamowienia-publicznego/dopuszczalnosc-zmiany-umowy-o-udzielenie-zamowienia-publicznego

 

Zobacz także artykuły dotyczące zmiany uzawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy Pzp:

 

Stosowanie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp przy nabywaniu od dotychczasowego wykonawcy dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Umowa-tre%C5%9B%C4%87-i-zmiany-zawartej-umowy/stosowanie-art-144-ust-1-pkt-2-pzp-przy-nabywaniu-od-dotychczasowego-wykonawcy-dodatkowych-dostaw-uslug-lub-robot-budowlanych-ni
 
Czy art. 144 ust. 1 pkt 3 Pzp stanowi podstawę do zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku wzrostu cen materiałów i kosztów pracy istotnych dla realizacji robót budowlanych?
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Umowa-tre%C5%9B%C4%87-i-zmiany-zawartej-umowy/czy-art-144-ust-1-pkt-3-pzp-stanowi-podstawe-do-zmiany-wysokosci-wynagrodzenia-wykonawcy-w-przypadku-wzrostu-cen-materialow-i-ko
 
Zmiana umowy w zakresie mniejszym niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejszym od 10% lub 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Umowa-tre%C5%9B%C4%87-i-zmiany-zawartej-umowy/zmiana-umowy-w-zakresie-mniejszym-niz-kwoty-okreslone-w-przepisach-wydanych-na-podstawie-art-11-ust-8-pzp-i-jest-mniejszym-od-10