Zmiana jeszcze niezawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Obowiązujące przepisy ustawy Pzp nie stoją na przeszkodzie, aby zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty, a jeszcze przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, zmienił postanowienia przyszłej umowy, jeżeli zmiany te zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (por. wyroki z dnia 21 czerwca 2010 r., KIO/UZP 1089/10, z dnia 22 marca 2010 r., KIO/UZP 210/10, z dnia 10 lutego 2009 r., KIO/UZP 125/09 oraz wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 2 czerwca 2005 r., III Ca 262/05).