Umowa - treść i zmiany zawartej umowy

1 cze 2017, 00:10 Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego Jak należy formułować klauzule umowne na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp?

Dodatkowym ograniczeniem, jakie ustawodawca nałożył na zamawiającego w odniesieniu do zakresu zmian, jest wskazany w art. 144 ust. 1b Pzp warunek, by zmiany postanowień umownych nie prowadziły do zmiany charakteru umowy lub umowy ramowej, tj. zastąpienia zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług innym przedmiotem zamówienia lub całkowitej zmiany rodzaju zamówienia (art. 144 ust. 1b Pzp).

21 mar 2017, 01:00 Naruszenie dyscypliny finansów publicznych dopiero po zawarciu umowy

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego.

13 mar 2017, 00:39 Stosowanie przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług (przepisów centralizujących rozliczenia podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego)

Ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku VAT nie wprowadza odrębnej definicji zamawiającego, ani nie zmienia zasad ustalania wartości zamówień publicznych udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe im instytucje.