Wada postępowania, która uzasadnia unieważnienie postępowania

Nie można podzielić stanowiska Odwołującego zaprezentowanego na rozprawie, że wystąpiła wada postępowania, która uzasadnia unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp, który stanowi: Zamawiający unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepis ten powinien być bowiem stosowany z uwzględnieniem przepisu art. 457 ust.1 ustawy Pzp, który zawiera katalog przesłanek unieważnienia umowy. 

Odwołujący powinien zatem wskazać wadę postępowania, wykazać na czym polega, dlaczego nie jest możliwa do usunięcia i wykazać związek przyczynowy pomiędzy stwierdzoną wadą postępowania a brakiem możliwości zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy, w tym wskazując spełnienie określonej przesłanki z art. 457 ust. 1 Pzp.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej Odwołujący, na którym w tym zakresie spoczywał ciężar dowodu, bowiem to on wywodził ze swoich twierdzeń skutki prawne, nie wykazał, że postępowanie, z uwagi na podany warunek udziału w postępowaniu, obarczone jest wadą, która stosownie do przepisów ustawy Pzp, powoduje brak możliwości zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy, a w konsekwencji skutkuje unieważnieniem postępowania. 

Sama okoliczność, iż Zamawiający po otrzymaniu odwołania nie dokonał żądanej w nim zmiany warunków udziału w postępowaniu, jak też nie dokonał zmiany terminu składania ofert, wobec braku potwierdzenia się zarzutów odwołania oraz braku wykazania istnienia podstaw do unieważnienia umowy, nie może uzasadniać żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Wyrok z dnia 30 grudnia 2021 r., KIO 3659/21 

Źródło: www.uzp.gov.pl