Wadium - formy i wniesienie

Zasady wnoszenia niepieniężnych form wadium przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych w postępowaniach wszczętych po dniu 17 października 2018 r.

Biorąc pod uwagę cel wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakim jest zabezpieczenie ofert składanych przez wykonawców przyjąć należy, że prawidłowo wniesione wadium (inne niż pieniężne) to takie które daje realną gwarancję wyegzekwowania ustalonej kwoty, a zatem należycie zabezpiecza interes zamawiającego. W odniesieniu do treści gwarancji w orzecznictwie oraz w doktrynie podkreśla się, że zobowiązanie gwaranta ma mieć charakter bezwarunkowy, a zapłata kwoty na którą opiewa gwarancja ma następować na pierwsze żądanie zamawiającego ...

czytaj więcej 31 paź 2018, 00:00
Czy zawarcie w treści gwarancji bankowej dodatkowej klauzuli identyfikacyjnej prowadzi do utraty przez gwarancję bankową charakteru gwarancji bezwarunkowej?

Fakt, że w treści SIWZ znalazło się stwierdzenie, w którym zamawiający wykluczył możliwość wpisania do treści gwarancji wadialnej klauzuli identyfikacyjnej powoduje, że ...

czytaj więcej 23 sie 2018, 00:00
Przekazanie wraz z ofertą oświadczenia poręczyciela w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę oznacza, że nie doszło do zawarcia umowy poręczenia, w której wykonawca miał wnieść wadium w niniejszym postępowaniu

Ustawa Pzp w art. 45 ust. 6 pkt 5 dopuszcza wniesienie wadium w formie poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dla oceny prawidłowości wniesienia wadium w formie poręczenia będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego ...

czytaj więcej 16 lis 2017, 00:01
Brak złożenia oryginału gwarancji wadialnej jest równoznaczny z tym, że wadium nie zostało wniesione

Niezłożenie oryginału bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej przed upływem terminu składania ofert oznacza niewniesienie wadium oraz stanowi podstawę odrzucenia oferty ...

czytaj więcej 17 paź 2017, 00:02
Wniesienie wadium przez podmiot trzeci

Dokument potwierdzający wniesienie wadium powinien wskazywać w czyim imieniu lub na czyją rzecz, wadium jest wnoszone.

czytaj więcej 11 sie 2017, 07:36
Dopuszczalność wniesienia wadium przez wpłatę gotówki na rachunek zamawiającego prowadzony w banku nadal pozostaje problemem

Odwołujący przekonywał, że poprzez wpłatę wadium w kasie banku nie ucierpiał ani interes zamawiającego, ani interes publiczny.

czytaj więcej 25 kwi 2017, 00:05
Prawidłowo wniesione jest wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, w której treści wskazano tylko jednego wykonawcę, który następnie złożył ofertę wspólnie z innymi wykonawcami

Złożenie gwarancji wadialnej wystawionej na rzecz jednego z członka konsorcjum jest wystarczającym zabezpieczeniem oferty.

czytaj więcej 3 kwi 2017, 00:05
Gwarancja bankowa podpisana przez pracownika banku lub ubezpieczyciela

Wykonawca ma prawo domniemywać, że osoby wystawiające gwarancję wadialną w lokalu banku czy ubezpieczyciela i na odpowiednich formularzach tej instytucji działają w ramach umocowania do dokonywania tego typu czynności prawnych.

czytaj więcej 13 mar 2017, 00:05
Gwarancja bankowa musi dokładnie określać okoliczności, w których po stronie gwaranta powstaje obowiązek zapłaty

Ponieważ w pkt 5 gwarancji wymieniono przesłanki, które wyczerpują katalog zakreślony art. 45 ust. 6 Pzp, a jednocześnie, brak było możliwości wywiedzenia z treści gwarancji podstawy do zatrzymania przez zamawiającego wadium w sytuacji opisanej w art. 46 ust. 4a Pzp, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że „gwarancja nie stanowi prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia uzyskania wadium, nie zabezpiecza w pełni interesów zamawiającego, co z kolei skutkuje ...

czytaj więcej 3 sty 2017, 11:45
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję