Czy treść gwarancji wadialnej można wyjaśnić?

Jak wynikało z dokumentacji postępowania zamawiający dokonał odrzucenia oferty odwołującego. 

Przyczyną odrzucenia oferty odwołującego było nieprawidłowe wniesienie wadium, ponieważ wskazane w treści złożonej przez odwołującego gwarancji wadialnej podstawy zatrzymania wadium odwoływały się do przepisów ustawy Pzp, natomiast postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było na podstawie przepisów Pzp2004. 

Jako podstawę prawną odrzucenia oferty odwołującego zamawiający wskazał przepis art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp2004, a w konsekwencji również przepisy art. 89 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 8 Pzp2004. 

Dokument gwarancji wadialnej składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie podlega procedurze uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp2004 (także na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp) ani procedurze wyjaśnienia tak na podstawie art. 26 ust. 4 i na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp2004 (także na podstawie art. 128 ust. 4 i art. 223 ust. 1 ustawy Pzp). 

Treść oświadczenia woli gwaranta zawartego w dokumencie gwarancji podlega jednak wykładni - jak każde inne oświadczenie woli, zgodnie z przepisem art. 65 § 1 Kodeksu cywilnego, co zostało potwierdzone m.in. w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2018 r., IV CSK 86/17. 

Dokonując wykładni treści gwarancji wadialnej należy również mieć na uwadze okoliczności i cel wniesienia wadium, tj. zagwarantowanie prawidłowego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które ma być finansowane ze środków publicznych. Z tego też powodu w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje się, iż wykładnia oświadczenia woli zawartego w dokumencie gwarancji wadialnej jest dopuszczalna, jednakże nie powinna mieć charakteru zbyt liberalnego. 

Wniesienie wadium w formie niepieniężnej powinno dawać taki sam stopień zabezpieczenia jak wniesienie wadium w formie pieniężnej. Mając na uwadze dysponowanie środkami publicznymi zamawiający nie może ryzykować, że gwarant odmówi wypłaty z tytułu gwarancji. 

Z drugiej strony na wykonawcach biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia ciąży obowiązek dochowania należytej staranności w ramach czynności podejmowanych w toku postępowania, a oceny w tym zakresie dokonuje się według wzorca należytej staranności wymaganej od profesjonalistów w obrocie prawnym. 

Mając na uwadze powyższe Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 27 maja 2021 r. KIO 1003/21 uznała, że dokonana przez zamawiającego ocena gwarancji wadialnej wniesionej przez odwołującego w postępowaniu była prawidłowa. Gwarancja ta, w związku z tym, że swą treścią nie obejmowała podstaw wypłaty kwoty tytułem gwarancji wymaganych przepisami ustawy Pzp, na podstawie których prowadzone było postępowanie, nie stanowiła dla zamawiającego wystarczającego zabezpieczenia. 

W treści gwarancji zostały wskazane jako podstawy roszczenia o wypłatę gwarancji sytuacje braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, jednakże chodzi tu o wezwania oparte o inną podstawę prawną - przepisy ustawy Pzp z 2019 r., a zatem wezwania, które w prowadzącym postępowaniu nie mogłyby być wystosowane przez zamawiającego do wykonawcy. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej przyjęcie wbrew treści dokumentu gwarancji, że obejmuje on częściowo inne podstawy wypłaty kwoty z gwarancji niż literalnie w niej wskazane, stanowiłoby wykładnię treści tego dokumentu niedopuszczalną na gruncie przepisów ustawy Pzp. 

Podstawy powstania roszczenia o wypłatę z gwarancji to jedna z najistotniejszych części tego dokumentu. Należy przypomnieć, że oferta powinna być w sposób prawidłowy zabezpieczona wadium już od momentu upływu terminu składania ofert. 

Złożona przez odwołującego gwarancja nie stanowiła więc prawidłowego zabezpieczenia oferty i w związku z tym czynność zamawiającego polegającą na odrzuceniu oferty odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp2004 była prawidłowa.

 

Zespół wPrzetargach

 

ś