Kiedy omyłka w dokumencie gwarancji wadialnej nie skutkuje odrzuceniem oferty?

Krajowa Izba Odwoławcza zgodziła się z odwołującym, że dokument gwarancji wadialnej nie może zostać uzupełniony na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp. Nie może również podlegać wyjaśnieniom na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, ponieważ nie stanowi treści oferty.

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła jedanak uwagę, że w doktrynie i orzecznictwie podkreśla się, iż zarówno gwarancja bankowa, jak i ubezpieczeniowa nie są jednostronnymi czynnościami prawnymi, ale umowami, co powoduje, że do wykładni oświadczeń woli w nich zawartych znajduje zastosowanie nie tylko przepis art. 65 § 1 i 2 k.c.

Gwarancja jest bowiem umową pomiędzy bankiem - gwarantem a beneficjentem gwarancji, przy czym stroną jednostronnie zobowiązaną jest bank wystawiający gwarancję. Jego zobowiązanie ma charakter pieniężny, czyli polega na zapłacie określonej sumy pieniężnej, w razie wykonania przez uprawnionego (beneficjenta gwarancji) praw z gwarancji.

Krajowa Izba Odwoławcza wielokrotnie wskazywała już, że treść gwarancji wadialnej podlega wykładni (np. KIO 150/12, KIO 1645/12, KIO 1413/13).

W wyroku KIO 54/11, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że omyłka poczyniona przez wystawcę gwarancji wadialnej (...) nie powoduje nieważności, czy też w ogóle braku zabezpieczenia oferty w wadium. Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła również, że „w tym konkretnym stanie faktycznym, należy zastosować wykładnię z art. 65 k.c., który to przepis wskazuje, iż oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje (...)”.

Niewątpliwym jest, iż w niniejszym stanie faktycznym zamiarem stron (przystępującego i gwaranta - banku - (…)) było zawarcie umowy celem przedłożenia dokumentu gwarancji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne, w którym przystępujący chciał wziąć udział.

Fakt złożenia dokumentu z dnia 27 lipca 2017 r. z ważnością gwarancji wadialnej do dnia 24 października 2017 r., a następnie Zmiany nr 1 z dnia 31 lipca 2017 r. z datą ważności gwarancji do dnia 5 listopada 2017 r., zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej bezsprzecznie wskazuje, iż przystępujący przedłożył aneks do gwarancji celem zabezpieczenia złożonej przez siebie oferty, dla skutecznego ubiegania się o udzielenie zamówienia w związku ze zmianą terminu składania ofert.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że brak zmiany daty w końcowym fragmencie aneksowanego dokumentu i pozostawienie go w brzmieniu zawartym w umowie z dnia 27 lipca 2017 r. stanowiło oczywistą omyłkę pisarską.

Gdyby bowiem zamiarem wykonawcy było utrzymanie pierwotnego terminu upływu ważności gwarancji to przystępujący nie przedłożyłby, jak słusznie zauważył zamawiający, żadnego aneksu do treści gwarancji. Oczywistym jest, że skoro gwarant przedłużył termin ważności gwarancji wadialnej do dnia 5 listopada 2017 r., wyraźnie wskazując w jej treści, że jest ważna do tego dnia, to nielogicznym byłoby ograniczenie terminu na zgłoszenie przez zamawiającego żądania zapłaty sumy gwarancyjnej do dnia 24 października 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że w aneksie wyraźnie stwierdzono, iż „gwarancja przetargowa ważna jest do dnia 5 listopada 2017 roku (włącznie). W konsekwencji, musimy otrzymać żądanie zapłaty sumy gwarancyjnej, zgodnie z powyższymi warunkami, przed upływem lub w dniu wygaśnięcia tego terminu”. Tym samym stwierdzić należy, iż nie można interpretować wykładni oświadczeń w sposób oderwany od woli stron faktycznie wyrażonej w treści zawartej umowy. Dlatego też Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, iż błędne oznaczenie daty, do której zamawiający ma złożyć żądanie wypłaty oznaczone jako dzień 24 października 2017 r. , pomimo, iż gwarancja przetargowa ważna jest do dnia 5 listopada 2017 r., w sytuacji gdy gwarancja została złożona przed terminem składania ofert, nie może stanowić podstawy do uznania, iż przedłożona gwarancja przetargowa jest nieprawidłowa.

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że zgodnie z aktualną linią orzeczniczą dopuszczalna i celowa jest wykładnia dokumentu gwarancji bankowej stanowiącego wadium, przy czym wystarczającą podstawą dla dokonania takiej czynności są zasady określone w Pzp i art. 65 k.z. (por. wyrok z dnia 22 kwietnia 2013 r., w sprawie KIO 765/13; KIO 784/13).

Reasumując Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że mając na uwadze cel wniesienia wadium, przy uwzględnieniu celowościowej i funkcjonalnej wykładni treści art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp nie może dojść do odrzucenia oferty wykonawcy, który ustanowił na rzecz podmiotu zamawiającego wadium spełniające jego typowe funkcje i pozwalające zamawiającemu na zaspokojenie swoich uzasadnionych roszczeń w przypadkach enumeratywnie wskazanych w treści art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.

 

Wyrok z dnia 22 grudnia 2017 r., KIO 2593/17

Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję