Przekazanie wraz z ofertą oświadczenia poręczyciela w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę oznacza, że nie doszło do zawarcia umowy poręczenia, w której wykonawca miał wnieść wadium

Przepis art. 45 ust. 6 pkt 5 dopuszcza wniesienie wadium w formie poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dla oceny prawidłowości wniesienia wadium w formie poręczenia będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (k.c.) zawarte w tytule XXXII (przepisy od art. 876 do art. 887 k.c.).

Zgodnie z art. 876 § 1 k.c. poręczenie stanowi umowę cywilnoprawną, w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Regulacja zawarta w § 2 tego przepisu określa formę zawarcia takiej umowy, wskazując, że oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie. Do zawarcia umowy poręczenia istotnym zatem jest, aby oświadczenie poręczyciela zostało złożone w formie pisemnej wierzycielowi (Zamawiającemu). Umowa poręczenia jest bowiem co do zasady umową jednostronnie zobowiązującą, dla której zawarcia wystarczającym jest złożenie oświadczenia woli przez poręczyciela wierzycielowi. Oświadczenie to pod rygorem nieważności powinno być jednak złożone w formie pisemnej.

Zgodnie z art. 78 § 1 k.c. do zachowania formy pisemnej wystarczającym jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Dla ustalenia chwili złożenia oświadczenia woli przez poręczyciela wierzycielowi istotnym jest dyspozycja art. 61 § 1 k.c., zgodnie z którym to przepisem oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. Biorąc pod uwagę wskazane przepisy k.c. umowa poręczenia będzie skutecznie zawarta, jeśli oświadczenie woli poręczyciela w tym przedmiocie zostanie w formie pisemnej przekazane wierzycielowi (Zamawiającemu). Oświadczenie dłużnika (Przystępującego C.) nie jest w tym przypadku wymagane; nie jest też wymagane złożenia oświadczenia woli przez wierzyciela (Zamawiającego).

W stanie faktycznym niniejszej sprawy w ocenie Izby do upływu terminu składania ofert (do czasu, w którym wadium zabezpieczające ofertę wykonawcy powinno się znaleźć u Zamawiającego) nie doszło złożenia przez poręczyciela takiego pisemnego oświadczenia woli. Przekazanie wraz z ofertą Przystępującego C. oświadczenia poręczyciela w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (Przystępującego C.) nie spełnia wymogów formy pisemnej takiego oświadczenia woli, zastrzeżonej przez obowiązujące przepisy prawa pod rygorem nieważności. Tym samym zatem należy uznać, że w tym przypadku nie doszło do zawarcia umowy poręczenia, w której Przystępujący C. miał wnieść wadium w niniejszym postępowaniu. W tym zakresie późniejsze oświadczenie poręczyciela - złożone w trakcie rozprawy przed Izbą oświadczenie poręczyciela z dnia 11 marca 2015 r., potwierdzające poręczenie zapłaty wadium na rzecz Zamawiającego przez wskazanego poręczyciela, nie może konwalidować wadium złożonego do upływu terminu składania ofert wadliwie.

Tym samym zatem - w ocenie Izby - brak złożenia przez Przystępującego C. wadium co do ocenianej przez Izbę części I i II zamówienia powinno skutkować wykluczeniem tego wykonawcy z postępowania, czego Zamawiający niesłusznie zaniechał.

Jednocześnie też - w ocenie Izby - postanowienia zawarte w § 4 oświadczenia poręczyciela nie mają charakteru warunkowych, na co wskazywał Odwołujący G.. Są to jedynie wymogi techniczne związane z rozpoczęciem i przeprowadzeniem procedury wypłaty zabezpieczenia wadialnego, które w żaden sposób nie czynią dokumentu wadialnego warunkowym. Niemniej jednak rozważania te pozostają bez znaczenia wobec uznania przez Izbę, że dokumenty oświadczenia poręczyciela nie spełniają wymogów skutecznego wniesienia wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na to, że nie doszło w tym przypadku w ogóle do zawarcia umowy poręczenia.

 

Wyrok z dnia 19 marca 2015 r., KIO 431/15

Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

ś