Wadium - konsorcjum

7 maj 2018, 07:46 Czy gwarancja zapłaty wadium wystawiona po zawiązaniu konsorcjum i wskazująca w treści wyłącznie na pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, stanowi skuteczne zabezpieczenie oferty wspólnej?

Zamawiający nie miał podstaw do żądania złożenia umowy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż treść siwz wskazywała jednoznacznie na obowiązek złożenia umowy dopiero przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego ...

czytaj więcej