Wadium - zatrzymanie

30 paź 2017, 00:01 Wskazane w gwarancji wadialnej przesłanki zatrzymania wadium nie mogą budzić wątpliwości interpretacyjnych

Wskazanie przez gwaranta na określony publikator powodowało, że gwarant zobowiązał się do zapłaty jedynie w okolicznościach wskazanych w przepisie art. 46 Pzp w brzmieniu wynikającym z tekstu Pzp opublikowanego we wskazanym publikatorze, z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie do czasu opublikowania kolejnego tekstu jednolitego Pzp.

czytaj więcej
18 sie 2017, 00:01 Sąd Najwyższy o zatrzymaniu wadium wykonawcy, który nie złożył dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 46 ust. 4a Pzp - uzasadnienie uchwały z 22 czerwca 2017 r., CZP III 27/17

Również w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej zarysowały się dwa przeciwstawne stanowiska odnośnie do uprawnienia zamawiającego zatrzymania wadium na tle regulacji art. 46 ust. 4a Pzp.

czytaj więcej
20 lip 2017, 08:56 Zatrzymanie wadium - nowa uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r., III CZP 27/17

Oprócz omówionego poglądu w orzecznictwie prezentowany jest jednak także pogląd odmienny zgodnie, z którym przez niezłożenie dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw na wezwanie zamawiającego, które uprawnia zamawiającego w myśl art. 46 ust. 4 a Pzp do zatrzymania wadium, należy rozumieć nie tylko przypadek bierności wezwanego wykonawcy, gdy ten w ogóle nie składa wymaganego dokumentu lub oświadczenia, ale i sytuację, gdy wykonawca złożył dokument (oświadczenie), z którego nie wynika potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub spełnienia przez oferowane dostawcy usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.

czytaj więcej
ś