Wartość zamówienia - art. 32 ust. 1

28 wrz 2016, 18:58 Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a wartość zamówienia

Zamieszczenie w trybie przetargu nieograniczonego, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniu o zamówieniu informacji o przewidywanych zamówieniach uzupełniających nie daje wykonawcy, któremu udzielono zamówienia podstawowego, uprawnienia do roszczenia o udzielenie zamówienia uzupełniającego.

28 wrz 2016, 18:52 Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej - opinia prawna Urzędu Zamówień Publicznych

Dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku.