Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a wartość zamówienia

Podmiot orzekający: Krajowa Izba Odwoławcza

Data wydania i sygnatura orzeczenia: wyrok z dnia 26 sierpnia 2014 r., KIO 1642/14


Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a wartość zamówienia


Zgodnie z art. 86 ust. 3 Pzp bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podana bezpośrednio przed otwarciem ofert kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dotyczy zamówienia podstawowego stanowiącego przedmiot prowadzonego postępowania (przedmiot zamówienia podstawowego), a nie zamówienia uzupełniającego, którego zamawiający może udzielić „w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego” (zob. art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp). Zamieszczenie w trybie przetargu nieograniczonego, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniu o zamówieniu informacji o przewidywanych zamówieniach uzupełniających nie daje wykonawcy, któremu udzielono zamówienia podstawowego, uprawnienia do roszczenia o udzielenie zamówienia uzupełniającego. Zamówienie uzupełniające jest odrębnym zamówieniem, którego zamawiający może udzielić „w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw” (art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp).

W wyroku z dnia 26 sierpnia 2014 r., KIO 1642/14, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, „stanowi jedynie o środkach finansowych zabezpieczonych w budżecie danej jednostki zamawiającej na sfinansowanie konkretnego przedsięwzięcia objętego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Cel podawania tej kwoty tuż przed otwarciem ofert, kiedy jeszcze zamawiający nie mógł zapoznać się z konkretnymi wycenami ofertowymi dokonanymi przez wykonawców w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, związany jest z zabezpieczeniem interesów wykonawców, aby nie dochodziło do nieuprawnionych działań po stronie zamawiającego związanych z unieważnianiem postępowania o zamówienia publiczne z powodu braku środków na sfinansowanie danego zamówienia.

Kwota ta w praktyce najczęściej stanowi odzwierciedlenie wyceny szacunkowej przedmiotu zamówienia dokonanej zgodnie z art. 32 i następne ustawy Pzp powiększonej o wartość podatku VAT, ale nie zawsze musi to być faktycznie ta kwota”.


Teksty i sygnatury orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej pochodzą z bazy orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej dostępnej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych