Szacowanie wartości zamówień dokonywanych przez różne szkoły

W piśmie z dnia 29 października 2021 r. Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Finansów oraz Centrum GOVTECH w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczącym kwestii finansowych związanych z realizacją Laboratoriów Przyszłości została omówiona również problematyka szacowania zamówienia przez różne szkoły oraz przedstawione stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych.

„Urząd Zamówień Publicznych interpretuje tę kwestię w następujący sposób: 

W rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”, zamawiającymi są m.in. jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649). Stosownie zaś do treści art. 9 pkt 3 ww. ustawy, w skład sektora finansów publicznych wchodzą jednostki budżetowe.

Takimi natomiast, w świetle art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2029), są przedszkola, szkoły i placówki zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego. 

W konsekwencji uznać więc należy, że szkoła jest odrębnym zamawiającym w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy Pzp. 

Wartości zamówień publicznych udzielanych przez odrębnych zamawiających, co do zasady, nie sumuje się (z zastrzeżeniem zamówień na roboty budowlane stanowiące wykonanie obiektu budowlanego w ramach jednego projektu dofinansowanego ze środków UE). Z powyższego wynika, że jeśli imiennie wskazana szkoła gminna jest rzeczywistym beneficjentem wsparcia finansowego, którą winna przeznaczyć na udzielenie konkretnych zamówień publicznych w przedmiocie nabycia określonych dostaw lub usług - brak jest podstaw do uznania, że szkoła, ustalając wartość takich zamówień, winna uwzględnić także wartość zamówień z innych placówek oświatowych (umiejscowionych w tej samej gminie). Szkoła planująca wszczęcie postępowania w celu udzielenia własnego zamówienia publicznego określa wartość tego zamówienia autonomicznie zgodnie z zasadami określonymi w art. 28 ustawy Pzp i dalszych. 

Zastrzec jednak należy, że dokonując ustalania wartości zamówienia na usługi i dostawy, zamawiający zobowiązany jest uwzględnić w tej wartości inne zaplanowane zamówienia podobne przedmiotowo (dostawy) lub tożsame (usługi) (patrz interpretacja art. 30 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w Komentarzu Prawa Zamówień Publicznych opublikowanego przez UZP), co do zasady, bez uwzględnienia źródła dofinansowania, które nie ma przesądzającego wpływu na sposób ustalenia tej wartości. 

Powyższe informacje stanowią nasze rozumienie omawianych przepisów, należy jednak mieć na uwadze, że prawo do ostatecznej ich interpretacji w sytuacjach spornych mają inne organy, w tym władzy sądowniczej.”

 

Źródło: stanowisko Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa finansów oraz Centrum GOVTECH w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 2021 r.

https://www.gov.pl/attachment/591a84b2-a46c-40be-8843-4b42c8799cc9