Ustalanie wartości zamówienia. Część 8

Wartość zamówienia odrębnego

W opinii prawnej „Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskie” Urząd Zamówień Publicznych zwraca uwagę, że „Z odrębnymi zamówieniami będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie jest możliwym jego nabycie u tego samego wykonawcy (np. usługi ubezpieczeniowe i usługi edukacyjne / dostawa artykułów spożywczych i dostawa komputerów).”, a także w sytuacji, gdy „potrzeba udzielenia określonego zamówienia ujawni się dopiero po udzieleniu innego zamówienia podobnego przedmiotowo i funkcjonalnie, to w tym przypadku nie mamy do czynienia z nieuprawnionym dzieleniem zamówienia z uwagi na fakt, iż brak jest tożsamości czasowej takich zamówień.”

Z tej części opinii można wyprowadzić wniosek, że zamówieniem odrębnym będzie również zamówienie nieprzewidywalne, wynikłe z sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, w chwili ustalania zamówienia, jeżeli potrzeba jego udzielenia ujawni się również po udzieleniu wszystkich zamówień tożsamych przedmiotowo lub o takim samym podobieństwie funkcjonalnym.

Zamówieniem nieprzewidywalnym będzie zatem zamówienie, którego potrzeba udzielenia ujawni się po udzieleniu wszystkich zamówień tożsamych przedmiotowo lub o takim samym podobieństwie funkcjonalnym, oraz którego wystąpienia zamawiający, przy uwzględnieniu zobiektywizowanej kategorii staranności nie mógł przewidzieć.

Pojęcie „sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć” występuje w art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp.

Zamówienie nieprzewidywalne to zamówienie, którego wystąpienia zamawiający, przy uwzględnieniu zobiektywizowanej kategorii staranności nie mógł przewidzieć. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej odnoszącego się do powyższych pojęć, wynika, że istotą zamówienia nieprzewidywalnego (sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia) jest to, że jego wystąpienie musi posiadać charakter obiektywny a nie wynikać z niedochowania należytej staranności przy planowaniu udzielenia zamówienia publicznego (zob. wyrok WSA w Łodzi dnia 17 kwietnia 2013 r., III SA/Łd 829/12 oraz uchwały KIO/KD 92/11, KIO/KD 83/11, KIO/KD 88/11, KIO/KD 89/11, KIO/KD 43/14, KIO/KD 21/12).

Jeżeli wartość takiego zamówienia, w tym również zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp, nie będzie przekraczać wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zamawiający do udzielenia takiego zamówienia nie stosuje przepisów Pzp.

 

Opracowanie:  Zespół wPrzetargach