Ustalanie wartości zamówienia. Część 9

Jak ustalać wartość zamówienia na nadzoru inwestorskiego?

„Na podstawie przekazanej do kontroli dokumentacji ustalono, że zamawiający przeprowadził bez stosowania przepisów ustawy Pzp cztery postępowania na usługi nadzoru inwestorskiego dla projektu dotyczącego przebudowy drogi, w wyniku których w dniu 25 lipca 2011 r. zawarł cztery umowy, tj.:

  1. na nadzór inwestorski branży elektrycznej, energetycznej i teletechnicznej, umowa na kwotę 39 360,00 zł brutto (32 000,00 zł netto). Szacunkowa wartość zamówienia ustalona na podstawie Wniosku o wybór trybu udzielenia zamówienia wynosi 39 836,16 zł (tj. 10 376,70 euro). Zaproszenie do złożenia oferty cenowej przekazano wykonawcom w dniu 6 czerwca 2011 r.,
  2. na nadzór inwestorski branży wodno - kanalizacyjnej oraz organizacji ruchu, umowa na kwotę 44 280,00 zł brutto (36 000,00 zł netto). Szacunkowa wartość zamówienia ustalona na podstawie Wniosku o wybór trybu udzielenia zamówienia wynosi 43 155,84 zł (tj. 11 241,43 euro). Zaproszenie do złożenia oferty cenowej przekazano wykonawcom w dniu 6 czerwca 2011 r.,
  3. na nadzór inwestorski na obsługę geodezyjną kontrolną, umowa na kwotę 62 730,00 zł brutto (51 000,00 zł netto). Szacunkowa wartość zamówienia ustalona na podstawie Wniosku o wybór trybu udzielenia zamówienia wynosi 47 827,78 zł (tj. 12 458,40 euro). Zaproszenie do złożenia oferty cenowej przekazano wykonawcom w dniu 6 czerwca 2011 r.,
  4. na nadzór inwestorski branży drogowej i zagospodarowania terenu, umowa na kwotę 62 730,00 zł brutto (51 000,00 zł netto). Szacunkowa wartość zamówienia ustalona na podstawie Wniosku o wybór trybu udzielenia zamówienia wynosi 49 795,20 zł (tj. 12 970,88 euro). Zaproszenie do złożenia oferty cenowej przekazano wykonawcom w dniu 6 czerwca 2011 r.

Wszystkie ww. usługi nadzoru miały być pełnione nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie tej samej drogi.

W ocenie zamawiającego szacunkowa wartość zamówienia ustalona dla każdej z podpisanych umów nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, tj. 14.000 euro (aktualnie 30.000 euro) i w związku z tym zamawiający nie zastosował przepisów ustawy Pzp dla udzielenia zamówień na usługi nadzoru inwestorskiego i nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zważając na zakres czynności przypisany poszczególnym inspektorom Prezes Urzędu Zamówień Publicznych uznał, że okolicznością wyodrębniającą poszczególnych inspektorów nadzoru jest ich specjalność. Jednakże każdy z tych nadzorów inwestorskich odznacza się takim samym zakresem obowiązków i dotyczy nadzoru nad tym samym zadaniem inwestycyjnym, tj. przebudową drogi, co w konsekwencji wpływa na tożsamość przedmiotowa niniejszych zamówień.

W ocenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w odniesieniu do kryterium tożsamości przedmiotowej nie ulegało wątpliwości, że zamówienia na usługę inspektorów nadzoru na poszczególne branże były względem siebie identyczne, a ich celem była kontrola oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zadania inwestycyjnego w poszczególnych branżach nadzoru.

Ponadto, odnosząc się do aspektu tożsamości czasowej powyższych zamówień, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wskazał, iż były one nabywane w tym samym czasie (umowy z dnia 25.07.2011 r.), w określonej perspektywie czasowej, jednoznacznie zdeterminowanej założeniami, celami oraz czasem trwania projektu.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych uznał, że ze względu na tożsamy zakres czynności inspektorów nadzoru w poszczególnych branżach, zachodziła także tożsamość podmiotowa zamówień.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zwrócił uwagę, że zamawiający sam wskazał, iż „nie ma zakazu łączenia się kilku czy też kilkunastu osób uprawnionych w celu wspólnego wykonywania tych funkcji, jak również występowania w obrocie gospodarczym podmiotów dysponującymi takimi osobami.” Na rynku funkcjonują bowiem wykonawcy zdolni do realizacji usługi nadzoru we wszystkich ww. specjalnościach jednocześnie. Reasumując, z analizy okoliczności faktycznych niniejszej sprawy wynika, że odrębne oszacowanie zamówień na inspektorów nadzoru w ww. projekcie, a w konsekwencji udzielenie przedmiotowych zamówień bez stosowania ustawy Pzp było nieprawidłowe.

Ustalenie przez zamawiającego wartości zamówienia indywidualnie, w stosunku do poszczególnych części zamówienia stanowi naruszenie art. 32 ust. 2 i 4 ustawy. W konsekwencji, powyższe działanie zamawiającego, polegające na niezastosowaniu ustawy Pzp i nieopublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, stanowiło naruszenie art. 7 ust. 1 i 3, w zw. z art. 40 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający wniósł zastrzeżenia, które nie zostały uwzględnione ani przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, ani przez Krajową Izbę Odwoławczą w uchwale KIO/KD 15/13.

 

Źródło:  www.uzp.gov.pl